Post doc. Qi Zhang
.
Author:芮莹  Release time:2018-09-19   Access times:274

Name: 

ZHANG Qi

Address:

Room 315, Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui, 230026, PR China

Tel:

0551-63602477

E-mail:

Zhq2011@ustc.edu.cn

 

EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE

June 2017 - present

Postdoc, Department of Modern Physics, USTC, Hefei, China

Feb. 2015 - Feb. 2016

International Exchange student, UNSW, Sydney, Australia

Sep. 2011 - June 2017

PhD, Department of Modern Physics, USTC, Hefei, China

Sep. 2007 - June 2011

Bachelor, School of Physics, Shandong University, Jinan, China

 

RESEARCH INTERESTS

Quantum control and quantum metrology with single defects in solids, including NV center in diamond and single rare-earth ions in silicon.

 

CURRENT RESEARCH PROJECTS (如有)

1.


2.


 

REPRESENTATIVE PUBLICATIONS(按年代倒序排列,粗体突出本人和期刊名)

  1. Qi Zhang#, Guangchong Hu#, Gabriele G. de Boo, Milos Rancic, Brett C. Johnson, Jeffrey C. McCallum, Jiangfeng Du, Matthew J. Sellars, Chunming Yin, Sven Rogge. Single rare-earth ions as atomic-scale probes in ultra-scaled transistors, arXiv:1803.01573.

  2. Fazhan Shi#, Qi Zhang#, Pengfei Wang#, Hongbin Sun, Jiarong Wang, Xing Rong, Ming Chen, Chenyong Ju, Friedemann Reinhard, Hongwei Chen, Jörg Wrachtrup, Junfeng Wang, Jiangfeng Du. Single-protein spin resonance spectroscopy under ambient conditions, Science 347, 1135 (2015) (# equally contributed)

  3. Wenchao Ma#, Longwen Zhou#, Qi Zhang#, Min Li, Chunyang Cheng, Jianpei Geng, Xing Rong, Fazhan Shi, Jiangbin Gong, and Jiangfeng Du. Experimental observation of a generalized Thouless pump with a single spin, Phys. Rev. Lett. 120, 120501 (2018) (# equally contributed)

  4. Fazhan Shi#, Fei Kong#, Pengju Zhao#, Xiaojun Zhang, Ming Chen, Sanyou Chen, Qi Zhang, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Zhecheng Wang, Zhuoyang Qin, Xing Rong, Jihu Su, Pengfei Wang, Peter Z. Qin, and Jiangfeng Du. Single DNA Electron Spin Resonance Spectroscopy at Physiological Conditions, Nature Methods (2018)

  5. Jingwei Zhou, Pu Huang, Qi Zhang, Zixiang Wang, Tian Tan, Xiangkun Xu, Fazhan Shi, Xing Rong, S. Ashhab, and Jiangfeng Du. Observation of time-domain Rabi oscillations in the Landau-Zener regime with a single electronic spin, Phys. Rev. Lett. 112, 010503 (2014)

  6. Xing Rong, Jianpei Geng, Zixiang Wang, Qi Zhang, Chenyong Ju, Fazhan Shi, Chang-Kui Duan, and Jiangfeng Du. Implementation of Dynamically Corrected Gates on a Single Electron Spin in Diamond, Phys. Rev. Lett., 112, 050503 (2014)

  7. Fazhan Shi, Qi Zhang, Boris Naydenov, Fedor Jelezko, Jiangfeng Du, Friedemann Reinhard, and Jörg Wrachtrup. Quantum logic readout and cooling of a single dark electron spin, Phys. Rev. B 87, 195414 (2013).