Publications
 
Current location:homepage  Publications
Publications

2021

 1. Shaochun Lin, Liang Zhang, TianTian, Chang-Kui Duan, and Jiangfeng Du, Dynamic Observation of Topological Soliton Statesina Programmable Nanomechanical Lattice, Nano Lett. 21,1025−1031, (2021).

 2. Qi Zhang, Yuhang Guo, Wentao Ji, Mengqi Wang, Jun Yin, Fei Kong, Yiheng Lin, Chunming Yin, Fazhan Shi, Ya Wang, and Jiangfeng Du, High-fidelity single-shot readout of single electron spin in diamond with spin-to-charge conversion, Nature Communications 12, 1529 (2021).

 3. Lin Shaochun, Tian Tian, Yin Peiran,  Huang Pu, Zhang Liang, and Du Jiangfeng, Micro-Gas Flow Induced Stochastic Resonance of a Nonlinear Nanomechanical Resonator, Chinese Physics Letters 38, 020502 (2021).

 4. Yingqiu Dai, Yue Fu ,Zhifu Shi, Xi Qin, Shiwei Mu,Yang Wu, Ji-Hu Su, Yi-Fei Deng, Lei Qin, Yuan-Qi Zhai, Yan-Zhen Zheng, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Experimental Protection of the Spin Coherence of a Molecular Qubit Exceeding a Millisecond, CHIN.PHYS.LETT. 38, 030303 (2021).

 5. DominikM. Irber, Francesco Poggiali, Fei Kong, Michael Kieschnick, Tobias Lühmann,Damian Kwiatkowski, Jan Meijer, Jiangfeng Du, Fazhan Shi, and Friedemann Reinhard, Robust all-optical single-shot readout of nitrogenvacancy centers in diamondNature Communications 12, 532 (2021).

 6. Jie Zhao, Longhao Wu, Tiefu Li, Yu-xi Liu, Franco Nori, Yulong Liu, and Jiangfeng Du, Phase-Controlled Pathway Interferencesand Switchable Fast-Slow Lightina Cavity-Magnon Polariton System, Physical Review Applied 15, 024056 (2021).

 7. Yingchun Leng, Rui Li, Xi Kong, Han Xie, Di Zheng, Peiran Yin, Fang Xiong, Tong Wu, Chang-Kui Duan, Youwei Du, Zhang-qi Yin,  Pu Huang, and Jiangfeng Du, Mechanical Dissipation Below 1 mu Hz with a Cryogenic Diamagnetic Levitated Micro-Oscillator, Physical Review Applied 15, 0204061 (2021).

 8. Xueying Zhang, Wenlong Cai, Mengxing Wang, Biao Pan, Kaihua Cao, Maosen Guo, Tianrui Zhang, Houyi Cheng, Shaoxin Li, Daoqian Zhu, Lin Wang, Fazhan Shi, Jiangfeng Du, and Weisheng Zhao, Spin-Torque Memristors Based on Perpendicular Magnetic Tunnel Junctions for Neuromorphic Computing, Advanced Science , 202004645 (2021).

 9. Mingcheng Cai, Zhongzhi Guo, Fazhan Shi, Chunxing Li, Mengqi Wang, Wei Ji, Pengfei Wang, and Jiangfeng Du, Parallel optically detected magnetic resonance spectrometer for dozens of single nitrogen-vacancy centers using laser-spot lattice, Rev. Sci. Instrum. 92, 045107 (2021).

 10. Xiong Fang, Wu Tong, Leng Yingchun, Li Rui, Duan, Chang-Kui, Kong Xi, Huang Pu, Li Zhengwei, GaoYu, Rong Xing, and Du Jiangfeng, Searching spin-mass interaction using a diamagnetic levitated magnetic-resonance force sensor, Physical Review Research 3, 013205 (2021).

 11. Zhaoyang Feng, Bibo Lou, Min Yin, Yau-yuen Yeung, Hong-Tao Sun, and Chang-Kui Duan, First-Principles Study of Bi3+- Related Luminescence and Electron and Hole Traps in (Y/Lu/La)PO4, Inorg.Chem. 60, 4434−4446 (2021).

 12. Fang Su, Bibo Lou, Yiyi Ou, Yunlin Yang, Weijie Zhou, Chang-Kui Duan, and Hongbin Liang, VUV−UV−vis Luminescence, Energy Transfer Dynamics, and Potential Applications of Ce3+- and Eu2+ - Doped CaMgSi2O6, J.Phys.Chem.C 125, 5957−5967 (2021).

 13. Dong Liu, Danping Gu, Smyl Danny, Khambampati Anil Kumar, ,Jiansong Deng, and Jiangfeng Du, Shape-Driven EIT Reconstruction Using Fourier Representations, IEEE Transactions on Medical Imaging 40, 481-490 (2021).

 14. Xie Yijin, Yu Huiyao, Zhu Yunbin, Qin Xi, Rong Xing, Duan Changkui, and Du Jiangfeng, aA hybrid magnetometer towards femtotesla sensitivity under ambient conditions, Science Bulletin 66, 127-132 (2021).

 15. Min Jiang, Haowen Su, Ze Wu, Xinhua Peng, and Dmitry Budker, Floquet maser, Science Advances 7, eabe0719 (2021).

 16. Lin Wang, Yu Tong, Xi Qin, Wenzhe Zhang, Xing Rong, and Jiangfeng Du. A field-programmable-gate-array based high time resolution arbitrary timing generator with a time folding method utilizing multiple carry-chains. Review of Scientific Instruments 92, 014701(2021).

 17. Xiangyu Ye, Mengqi Wang, Pengfei Wang, Rui Li, Maosen Guo, Pei Yu, Hangyu Liu, Fazhan Shi, Ya Wang, and Jiangfeng Du.Nanoscale localization of the near-surface nitrogen vacancy center assisted by a silicon atomic force microscopy probe. J.Phys.Photonics 3, 014003(2021).

 18. Qi Liu, ZhaoYang Feng, Hong Li, Qing Zhao, Naoto Shirahata, Yoshihiro Kuroiwa, ChikakoMoriyoshi, ChangKui Duan, and HongTao Sun,Non-Rare-Earth UVC Persistent Phosphors Enabled by Bismuth Doping, Adv. Optical Mater. 2002065 (2021).

 19. BiboLou, JunWen, JiajiaCai, YauYuenYeung, MinYin, andChangKuiDuan, First-principles study of Bi3+-related luminescence andtraps in the perovskites CaMO3(M=Zr,Sn,Ti), PhysicalReviewB103,075109(2021).

 20. Qiaoling Chen, Bibo Lou, Weiguo Jing, Min Yin, YauYuen Yeung, LiangbiSu, ChangKui Duan, First principles study on low valence states photoluminescence in Bi-doped M2B5O9Cl crystals, Journal of Alloys and Compounds 863, 158704(2021).

2020

 1. Yiheng Lin, David R. Leibrandt, Dietrich Leibfried, and Chin-wen Chou, Quantum entanglement between an atom and a molecule, Nature 581, 273 (2020).

 2. C. W. Chou, A. L. Collopy, C. Kurz, Yiheng Lin, M. E. Harding, P. N. Plessow, T. Fortier,S. Diddams, D. Leibfried, and D. R. Leibrandt, Frequency-comb spectroscopy on pure quantumstates of a single molecular ion, Science 367, 1458 (2020).

 3. Fei Kong, Pengju Zhao, Pei Yu, Zhuoyang Qin, Zhehua Huang, Zhecheng Wang, Mengqi Wang, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Kilohertz electron paramagnetic resonance spectroscopy of single nitrogen centers at zero magnetic field, Science Advances6, eaaz8244 (2020).

 4. Wentao Ji, Lin Zhang, Mengqi Wang, Long Zhang, Yuhang Guo, Zihua Chai, Xing Rong,Fazhan Shi, Xiong-Jun Liu, Ya Wang, and Jiangfeng Du, Quantum Simulation for Three-Dimensional Chiral Topological Insulator, Physical Review Letters 125, 020504 (2020).

 5. Rui Li, Fei Kong, Pengju Zhao, Zhi Cheng, Zhuoyang Qin, Mengqi Wang,Qi Zhang, Pengfei Wang, Ya Wang, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Nanoscale Electrometry Based on a Magnetic-Field-Resistant Spin Sensor, Physical Review Letters 124, 247701 (2020).

 6. Yumeng Song, Yu Tian, Zhiyi Hu, Feifei Zhou,Tengteng  Xing, Dawei Lu, Bing Chen, Ya Wang, Nanyang Xu, and Jiangfeng Du, Pulse-width-induced polarization enhancement of optically pumped N-V electron spin in diamond, Photonics Research 8,1289 (2020).

 7. Xiaodong Yang, Jayne Thompson, Ze Wu, Mile Gu, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Probe optimization for quantum metrology via closed-loop learning control, npj Quantum Information 6, 62 (2020).

 8. Xi Kong, Leixin Zhou, Zhijie Li, Zhiping Yang, Bensheng Qiu, Xiaodong Wu, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Artifificial intelligence enhanced two-dimensional nanoscale nuclear magnetic resonance spectroscopy, npj Quantum Information 6, 79(2020).

 9. Dong Liu, D Syml, Danping Gu and Jiangfeng Du, Shape-driven difference electrical impedance tomography. IEEE Transactions on Medical Imaging 39, 3801-3812, (2020).

 10. Lin Wang, Ming Chen , Xuecai Luo, Yanan Fan, Zai Zheng, Zongqin He, Ruochun Yin, Tao Meng, Shuyang Xu, Yu Pan, Jihu Su, Jiangfeng Du, Liang Zhang, Xiaohe Tian, Yupeng Tian, Dongdong Chen, Honghua Ge, Nannan Zhang and Ping Li, Intramolecular Annulation of Gossypol by Laccase to Produce Safe Cottonseed Protein, Frontiers in Chemistry, 8,583176(2020).

 11. Huiyao Yu, Yijin Xie, Yunbin Zhu, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Enhanced sensitivity of the nitrogen-vacancy ensemble magnetometer via surface coating, Appl. Phys. Lett. 117, 204002 (2020).

 12. Bing Chen, Xianfei Hou, Feifei Ge, Xiaohan Zhang, Yunlan Ji, Hongju Li, Peng Qian, Ya Wang, Nanyang Xu, and Jiangfeng Du, Calibration-Free Vector Magnetometry Using Nitrogen-Vacancy Center in Diamond Integrated with Optical Vortex Beam, Nano Letters 20, 8267−8272 (2020).

 13. Yunhuan Nie, Jun Liu, Jialing Guo, Ning Xu, Connecting glass-forming ability of binary mixtures of soft particles to equilibrium melting temperatures, Nature Communications 11, 3198 (2020).

 14. Ziang Li, Jie Zhang, Dong Liu, and Jiangfeng Du, CT Image-Guided Electrical Impedance Tomography for Medical Imaging, IEEE Transactions on Medical Imaging 39, 1822 (2020).

 15. Dong Liu, Danping Gu, Danny Smyl, Jiansong Deng, and Jiangfeng Du, B-Spline Level Set Method for Shape Reconstruction in Electrical Impedance Tomography, IEEE Transactions on Medical Imaging 39, 1917 (2020).

 16. Dong Liu, Danping Gu, DannySmyl, JiansongDeng,and Jiangfeng Du, Multiphase Conductivity Imaging With Electrical Impedance Tomography and B-Spline Level Set Method, IEEE Transactions on Instrumentations and Measurements 69,9634-9644(2020).

 17. Dong Liu, DanpingShapeGu, DannySmyl, JiansongDeng, and Jiangfeng Du, Reconstruction Using Boolean Operations in Electrical Impedance Tomography, IEEE Transactions on Medical Imaging 39, 2954-2964(2020).

 18. Yijin Xie, Jianpei Geng,Huiyao Yu, Xing Rong,Ya Wang,and Jiangfeng Du, Dissipative Quantum Sensing with a Magnetometer Based on Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond, Physical Review Applied 14, 014013 (2020).

 19. Man Jiao, Xing Rong, Hang Liang, Yi-Fu Cai, and Jiangfeng Du, Searching for an exotic spin-dependent interaction between electrons at the nanometer scale with molecular rulers, Physical Review D 101, 115011 (2020).

 20. ShaochunLin, TianTian, Pu Huang, Peiran Yin, Liang Zhang,and Jiangfeng Du, Realization of programmable nanomechanical lattice with both nearest-neighboring and next-nearest-neighboring couplings, Applied Physics Letters 117,093503(2020).

 21. Chengjie Wang, Rui Li, Bei Ding, Pengfei Wang, Wenhong Wang, Mengqi Wang, Maosen Guo, Changkui Duan, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Single-spin scanning magnetic microscopy with radial basis function reconstruction algorithm, Applied Physics Letters 116, 184001 (2020).

 22. Tian Tian, Shaochun Lin, Liang Zhang, Peiran Yin, Pu Huang, Changkui Duan, Liang Jiang, and Jiangfeng Du, Perfect coherent transfer in an on-chip reconfigurable nanoelectromechanical network, Physical Review B 101, 174303 (2020).

 23. Dong Liu, Danny Smyl, and Jiangfeng Du, Nonstationary Shape Estimation in Electrical Impedance Tomography Using a Parametric Level Set-Based Extended Kalman Filter Approach, IEEE Transactions on Instrumentations and Measurements 69,1894 (2020).

 24. Xi Qin, Wenzhe Zhang, Lin Wang, Yuxi Zhao, Yu Tong, Xing Rong, and Jiangfeng Du, An FPGA-Based Hardware Platform for the Control of Spin-Based Quantum Systems, IEEE Transactions on Instrumentations and Measurements 69, 1127 (2020).

 25. You Huang, Maosen Guo, Mengzhe Shen, Pei Yu, Mengqi Wang, Ya Wang, Changkui Duan, Fazhan Shi, Pengfei Wang, and Jiangfeng Du, Superresolution localization of nitrogen-vacancy centers in diamond with quantum-controlled photoswitching, Physical Review A 102, 040601 (2020).

 26. Jie Zhao, Yulong Liu, Longhao Wu, Chang-Kui Duan, Yu-xi Liu, and Jiangfeng Du, Observation of Anti-PT-Symmetry Phase Transition in the Magnon-Cavity-Magnon Coupled System, Physical Review Applied 13, 014053 (2020).

 27. Xi Qin, Ming-Dong Zhu, Wen-Zhe Zhang, Yi-Heng Lin, Ying Rui, Xing Rong, and Jiangfeng Du, A high resolution time-to-digital-convertor based on a carry-chain and DSP48E1 adders in a 28-nm field-programmable-gate-array, Review of Scientific Instruments 91, 024708 (2020).

 28. YuTong, LinWang, WenzheZhang, MingdongZhu, XiQin,  MinrongJiang, XingRong, Jiangfeng Du, A high performance fast-Fourier-transform spectrum analyzer for measuring spin noise spectrums*Chinese Physics B 29,1674(2020).

 29. Peiran Yin, Xiaohui Luo, Liang Zhang, Shaochun Lin, Tian Tian, Rui Lin, Zizhe Wang, Changkui Duan, Pu Huang, and Jiangfeng Du, Chiral State Conversion in a Levitated Micromechanical Oscillator withIn SituControl of Parameter Loops*, Chinese Physics Letters 37, (2020).

 30. Liang Zhang, Tian Tian, Pu Huang, Shaochun Lin, and Jiangfeng Du, Coherent Transfer of Excitation in a Nanomechanical Artificial Lattice, Chinese Physics Letters 37, 014501 (2020).

 31. Yicheng Wei, Pei Yu, Ming Cheng, Ziting Sun, Yan Zeng, Jizhong Lou, Sanyou Chen, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Preparation of DNA Origami for Ordered Immobilization of Single Molecules on Diamond Surface, Progress in Biochemistry and Biophysics 47, 53 (2020).
  (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/qute.201900136)

 32. Zhiping YangXi KongZhijie LiKai YangPei YuPengfei WangYa WangXi QinXing RongChang‐Kui DuanFazhan Shi, and Jiangfeng Du, Structural Analysis of Nuclear Spin Clusters via 2D Nanoscale Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, Advanced Quantum Technologies 3, 1900136 (2020).

 33. Jieli Mao,  Qi Zhang, Fazhan Shi, Jihu Su, and JiangfengDu, Mitochondria respiratory chain studied by electron paramagnetic resonance spectroscopy, Chinese Science Bulletin-Chinese 65, 339-346 (2020).

 34. Di Zheng, Yingchun Leng, Xi Kong, Rui Li, Zizhe Wang, Xiaohui Luo, Jie Zhao, Chang-Kui Duan,Pu Huang, Jiangfeng Du, Matteo Carlesso, and Angelo Bassi, Room temperature test of the continuous spontaneous localization model using a levitated micro-oscillator, Physical Review Research 2, 013057 (2020).

 35. Min Jiang, Wenjie Xu, Qing Li, Ze Wu, Dieter Suter, Xinhua Peng, Interference in Atomic Magnetometry, Advanced Quantum Technologies 3, 2000078 (2020) [选为封面文章].

 36. Gabriele G. de Boo, Chunming Yin, Miloš Ran, Brett C. Johnson, Jeffrey C. McCallum, Matthew J. Sellars, and Sven Rogge, High-resolution spectroscopy of individual erbium ions in strong magnetic fields, Phys. Rev. B 102, 155309

  (2020).

 37. Kangwei Xia, Roman Kolesov, Ya Wang, Petr Siyushev, Thomas Kornher, Rolf Reuter, Sen Yang and Jörg Wrachtrup,Spectroscopy properties of a single praseodymium ion in a crystal, New J. Phys. 22,073002(2020).

 38. Jinling Yu, Lijia Xia, Kejing Zhu, Qinggao Pan, Xiaolin Zeng, Yonghai Chen, Yu Liu, Chunming Yin, Shuying Cheng, Yunfeng Lai, Ke He, and Qikun Xue, Control of Circular Photogalvanic Effect of Surface States in the Topological Insulator Bi2Te3 via Spin Injection, ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 18091 (2020).

 39. Jinling Yu, Wenyi Wu, Yumeng Wang, Kejing Zhu, Xiaolin Zeng, Yonghai Chen, Yu Liu, Chunming Yin, Shuying Cheng, Yunfeng Lai, Ke He, and Qikun Xue, Giant photoinduced anomalous Hall effect of the topological surface states in three dimensional topological insulators Bi2Te3, Applied Physics Letters 116, 141603 (2020).

 40. Jiliang Jing, Zhipeng Cao, Xiaobao Liu and Zehua Tian, The geometric phase of a two-level atom under the Hawking effect in a Kerr black hole, Class. Quantum Grav. 37, 085001(2020).

 41. Ying Yang, Jieci Wang, Mengjie Wang, Jiliang Jing and Zehua Tian, Parameter estimation in cosmic string spacetime by using the inertial and accelerated detectors, Class. Quantum Grav. 37, 065017(2020).

 42. Xiaobao Liu, Jiliang Jing, Jieci Wang, Zehua Tian, Optimal estimation of parameters for scalar field in an expanding spacetime exhibiting Lorentz invariance violation, Quantum Information Processing19,26 (2020).

 43. Ying Yang, Ze-Hua Tian, Ji-Liang Jing, Analogue Soliton with Variable Mass in Super-Conducting Quantum Interference Devices, CHIN.PHYS.LETT. 37,048501(2020).

 44. Ming-Gang Zhao, Li Li, Ru-Ru He, Xiang Zhang, Jian-Ping Ma, Ji-Hu Su and Wenjun Zheng, 1,2,4-Triazolato paddlewheel dibismuth complexes with very short Bi(II)–Bi(II) bonds: bismuth(III) oxidation of 1,2,4-triazolato anions into neutral N-1,2,4-triazolyl radicals, Dalton Trans, 49, 15190-15194 (2020).

 45. D Syml and D Liu, Optimizing Electrode Positions in 2-D Electrical Impedance Tomography Using Deep Learning. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 69(9), 6030-6044, (2020).

 46. D Smyl and D Liu, Self-filtering electrical area sensors emerging from deep learning. Measurement Science and Technology 31, 065107(2020).

 47. D Smyl and D Liu, Invisibility and indistinguishability in structural damage tomography. Measurement Science and Technology31,024001(2020).

 48. D Smyl, S Bossuyt, W Ahmad, A Vavilov and D Liu. An overview of 38 least squares-based frameworks for structural damage tomography. Structural Health Monitoring 19, 215-239 (2020).

 49. Sujing Wang, Helge Reinsch, Nicolas Heymans, Mohammad Wahiduzzaman, Charlotte Martineau-Corcos, Guy De Weireld, Guillaume Maurin, and Christian Serre, Toward a Rational Design of Titanium Metal-Organic Frameworks, Matter 2, 440-450 (2020).

 50. Sujing Wang, Maria Cabrero-Antonino, Sergio Navalòn, Chen-chen Cao, Antoine Tissot, Iurii Dovgaliuk, Jérôme Marrot, Charlotte Martineau-Corcos, Liang Yu, Hao Wang, William Shepard, Hermenegildo García and Christian Serre, A Robust Titanium Isophthalate Metal-Organic Framework for Visible-Light Photocatalytic CO2 Methanation, Chem 6, 3409-3427(2020).

 51. Rosana V. Pinto, Sujing Wang, Sergio R. Tavares, João Pires, Fernando Antunes, Alexandre Vimont, Guillaume Clet, Marco Daturi, Guillaume Maurin, Christian Serre and Moiss L. Pinto, Tuning Cellular Biological Functions Through the Controlled Release of NO from a Porous Ti-MOF, Angew. Chem. Int. Ed. 59, 5135-5143(2020).

 52. Yuchuan Wang, Sheng Fang, Ning Xu, Youjin Deng, Two-scale scenario of rigidity percolation of sticky particles, Physical Review Letters 124, 255501(2020).

 53. Ruoyang Mo,Qinyi Liao, Ning Xu, Rheological similarities between dense self-propelled and sheared particulate systems, Soft Matter, 16, 3642 (2020).

 54. Jun Liu, Hua Tong, Yunhuan Nie, Ning Xu, Jamming in confined geometry: Criticality of the jamming transition and implications of structural relaxation in confined supercooled liquids, Chinese Physics B 29,126302(2020).

 55. Can-can Zhou, Hongchuan Shen, Hua Tong, Ning Xu, Peng Tan, Coupling between Particle Shape and Long-Range Interaction in the High-Density Regime, Chinese Physics Letters 37,086301 (2020).

 56. Zhencheng Jiang, Silong Quan, Ning Xu, Linghui He, Yong Ni, Growth modes of quasicrystals involving intermediate phases and a multistep behavior studied by phase field crystal model, Physical Review Materials 4,023403 (2020).

 57. Jia Gao, Liang Zhang, Xiaodan Liu, Fudong Li, Rongsheng Ma, Zhongliang Zhu, Jiahai, Repurposing low-molecular-weight drugs against the main protease of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, Journal of Physical Chemistry Letters 11, 7267-7272 (2020).

 58. Mengqi Lv, Jia Gao, Mingwei Li, Rongsheng Ma, Fudong Li, Yaqian Liu, Mingqing Liu, Conformational Selection in Ligand Recognition by the First Tudor Domain of PHF20L1, Journal of Physical Chemistry Letters 11, 7932-7938 (2020).

 59. J. Shi, K Xu, A Keyvanloo, TS Udayakumar, Y Yang, A Multi-modality Image-guided Precision Radiation Research Platform: Integrating X-ray, Bioluminescence and Fluorescence Tomography with Radiotherapy, International Journal of Radiation Oncology·Biology·Physics 108,1063-1072 (2020).

 60. Junwei Shi, Blaine Granger, Keying Xu, Yidong Yang, Quantitative x-ray fluorescence imaging of gold nanoparticles using joint L1 and total variation regularized reconstruction, Quantitative Imaging in Medicine and Surgery 10,184-196 (2021).

2019

 1. Yang Wu, Wenquan Liu, Jianpei Geng, Xingrui Song, Xiangyu Ye, Chang-Kui Duan, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Observation of parity-time symmetry breaking in a single-spin system, Science 364, 878 (2019).

(click here to get the PDF version)

 1. Hengyan Wang, Zhihao Ma, Shengjun Wu, Wenqiang Zheng, Zhu Cao, Zhihua Chen, Zhaokai Li, Shao-Ming Fei, Xinhua Peng, Vlatko Vedral, and Jiangfeng Du, Uncertainty equality with quantum memory and its experimental verification, npj Quantum Information 5, 39 (2019).

 2. Yang Wu, Ya Wang, Xi Qin, Xing Rong, and Jiangfeng Du, A programmable two-qubit solid-state quantum processorunder ambient conditions, npj Quantum Information 5, 9 (2019).

 3. Kebiao Xu, Tianyu Xie, Fazhan Shi, Zhen-Yu Wang, Xiangkun Xu, Pengfei Wang, Ya Wang, Martin B. Plenio, and Jiangfeng Du, Breaking the quantum adiabatic speed limit by jumping along geodesics, Science Advances 5, eaax3800 (2019).

 4. Pengfei Wang, Sanyou Chen, Maosen Guo, Shijie Peng, Mengqi Wang, Ming Chen, Wenchao Ma, Rui Zhang, Jihu Su, Xing Rong, Fazhan Shi, Tao Xu, and Jiangfeng Du, Nanoscale magnetic imaging of ferritins in a single cell, Science Advances 5, eaau8038 (2019).

 5. Zhaokai Li, Xiaomei Liu, Hefeng Wang, Sahel Ashhab, Jiangyu Cui, Hongwei Chen, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Quantum Simulation of Resonant Transitions for Solving the Eigenproblem of an Effective Water Hamiltonian, Physical Review Letters 122, 090504 (2019).

 6. Tian Tian, Yongguan Ke, Liang Zhang, Shaochun Lin, Zhifu Shi, Pu Huang, Chaohong Lee, and Jiangfeng Du, Observation of dynamical phase transitions in a topological nanomechanical system, Physical Review B 100, 024310 (2019). Editors' Suggestion

 7. Kai Yang, Longwen Zhou, Wenchao Ma, Xi Kong, Pengfei Wang, Xi Qin, Xing Rong, Ya Wang, Fazhan Shi, Jiangbin Gong, and Jiangfeng Du, Floquet dynamical quantum phase transitions, Physical Review B 100, 085308 (2019).

 8. Peiran Yin, Rui Li, Zizhe Wang, Shaochun Lin, Tian Tian, Liang Zhang, Longhao Wu, Jie Zhao, Changkui Duan, Pu Huang, and Jiangfeng Du, Manipulation of a Micro-Object Using Topological Hydrodynamic Tweezers, Physical Review Applied 12, 044017 (2019).

 9. Nanyang Xu, Yu Tian, Bing Chen, Jianpei Geng, Xiaoxiong He, Ya Wang, and Jiangfeng Du, Dynamically Polarizing Spin Register of N-V Centers in Diamond Using Chopped Laser Pulses, Physical Review Applied 12, 024055 (2019).

 10. Changliang Ren, Ya Wang, and Jiangfeng Du, Efficient Direct Measurement of Arbitrary Quantum Systems via Weak Measurement, Physical Review Applied 12, 014045 (2019).

 11. Rui Li, Cheng-Jie Wang, Zhi Cheng, Pengfei Wang, Ya Wang, Changkui Duan, Hangyu Liu, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Wideband microwave magnetometry using a nitrogen-vacancy center in diamond, Physical Review A 99, 062328 (2019).

 12. Lihong Dong, Hang Liang, Chang-Kui Duan, Ya Wang, Zhaokai Li, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Optimal control of a spin bath, Physical Review A 99, 013426 (2019).

 13. Dong Liu, Danny Smyl, and Jiangfeng Du, A Parametric Level Set-Based Approach toDifference Imaging in ElectricalImpedance Tomography, IEEE Transactions on Medical Imaging 38, 145-155 (2019).

 14. Maimaitiyiming Tusun, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Physics of quantum coherence in spin systems, Chinese Physics B 28, 024204 (2019).

 15. W. L. Yang, W. L. Song, Jun-Hong An, M. Feng, D. Suter, and Jiangfeng Du, Floquet engineering to entanglement protection of distant nitrogen vacancy centers, New Journal of Physics 21, 013007 (2019).

 16. Qi Zhang, Guangchong Hu, Gabriele G. de Boo, Miloš Rancič, Brett C. Johnson, Jeffrey C. McCallum, Jiangfeng Du, Matthew J. Sellars, Chunming Yin, and Sven Rogge, Single Rare-Earth Ions as Atomic-Scale Probes in Ultrascaled Transistors, Nano Letters 19, 5025 (2019).

 17. Wen-Zhe Zhang, Xi Qin, Lin Wang, Yu Tong, Ying Rui, Xing Rong, and Jiangfeng Du, A fully-adjustable picosecond resolution arbitrary timing generator based on multi-stage time interpolation, Review of Scientific Instruments 90, 114702 (2019).

 18. Maimaitiyiming Tusun, Yang Wu, Wenquan Liu, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Experimental implementation of a continuous-time quantum random walk on a solid-state quantum information processor, Chinese Physics B 28, 110302 (2019).

 19. Ya Wang, Wentao Ji, Zihua Chai, Yuhang Guo, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Pei Yu, Long Zhang, Xi Qin, Pengfei Wang, Fazhan Shi, Xing Rong, Dawei Lu, Xiong-Jun Liu, and Jiangfeng Du, Experimental observation of dynamical bulk-surface correspondence in momentum space for topological phases, Physical Review A 100, 052328 (2019).

 20. Tian Tan, Ming Chen, Jihu Su, and Jiangfeng Du, Temperature-Dependent Formation of Redox Sites in Molybdenum Trioxide Studied by Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy, Chinese Journal of Chemical Physics 32, 657 (2019).

 21. Ke Jing, Ziheng Lan, Zhifu Shi, Shiwei Mu, Xi Qin, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Broadband electron paramagnetic resonance spectrometer from 1 to 15 GHz using metallic coplanar waveguide, Review of Scientific Instruments 90, 125109 (2019).

 22. Zehua Tian and Jiangfeng Du, Analogue Hawking radiation and quantum soliton evaporation in a superconducting circuit, European Physical Journal C 79, 994 (2019).

 23. Dong Liu, Danping Gu, Danny Smyl, Jiansong Deng, and Jiangfeng Du, B-Spline-Based Sharp Feature Preserving Shape Reconstruction Approach for Electrical Impedance Tomography, IEEE Transactions on Medical Imaging 38, 2533 (2019).

 24. C. Radhakrishnan, Zhe Ding, Fazhan Shi, Jiangfeng Du, and T. Byrnes, Basis-independent quantum coherence and its distribution, Annals of Physics 409, 167906 (2019).

 25. ZhiHuang Luo, Jun Li, ZhaoKai Li, Ling-Yan Hung, YiDun Wan,XinHua Peng, and JiangFeng Du, Experimental preparation of topologically ordered states via adiabatic evolution, Science China-Physics Mechanics & Astronomy 62, 980311 (2019).

 26. Dong Liu and Jiangfeng Du, A moving morphable components based shape reconstruction framework for electrical impedance tomography, IEEE Transactions on Medical Imaging 38, 2937 (2019).

 27. Min Jiang, Román Picazo Frutos, Teng Wu, John W. Blanchard, Xinhua Peng, andDmitry Budker, Magnetic Gradiometer for the Detection of Zero- to Ultralow-FieldNuclear Magnetic Resonance, Physical Review Applied 11, 024005 (2019).

 28. D Smyl, S Bossuyt, and Dong Liu, OpenQSEI: a MATLAB package for Quasi Static Elasticity Imaging, SoftwareX 9, 73–76 (2019).

 29. ZuojunLiu, MingChen,ShengweiHuang,MinghaoLi, Jinyan Hou, YingjiMao,WeiTong,JihuSu, LifangWu,Electronic and Functional Structure of Copper in Plant Cu/Zn Superoxide Dismutase with Combined Site-directed Mutagenesis and Electron Paramagnetic Resonance,Chinese J. Anal. Chem. 47, e19021 (2019).

 30. Kangfei Hu, Peng Qian, Ji-Hu Su, Zhibin Li, Jiawei Wang, Zhenggen Zha, and Zhiyong Wang, Multifunctionalization of Unactivated Cyclic Ketones via an Electrochemical Process: Access to Cyclic α-Enaminones, J. Org. Chem. 84, 1647 (2019).

 31. Tiantian Fang, Wanbiao Chen, Yaping Sheng, Siming Yuan, Qiaowei Tang, Gongyu Li, Guangming Huang, Jihu Su, Xuan Zhang, Jianye Zang, and Yangzhong Liu, Tetrathiomolybdate induces dimerization of the metal-binding domain of ATPase and inhibits platination of the protein, Nature Communications 10, 186 (2019).

 32. Haigen Xiong, Nagarajan Ramkumar, Mong-Feng Chiou, Wujun Jian, Yajun Li, Ji-Hu Su, Xinhao Zhang, and Hongli Bao, Iron-catalyzed carboazidation of alkenes and alkynes, Nature Communications 10, 122 (2019).

 33. Hao Tan, XingChen Liu, Ji-Hu Su, YingXiong Wang, XianMo Gu, DongJiang Yang, Eric R. Waclawik, HuaiYong Zhu, and ZhanFeng Zheng, One-pot selective synthesis of azoxy compounds and imines via the photoredox reaction of nitroaromatic compounds and amines in water, Scientific Reports 9,1280 (2019).

 34. D. Smyl, S Bossuyt, W Ahmad, A Vavilov, and Dong Liu, An overview of 38 least squares-based frameworks for structural damage tomography, Structural Health Monitoring 19, 215 (2019).

 35. S Ren, K Sun, Dong Liu, and F Dong, A Statistical Shape Constrained Reconstruction Framework for Electrical Impedance Tomography, IEEE Transactions on Medical Imaging 38, 2400 (2019).

 36. Z. Wei, Dong Liu, and X Chen, Dominant-Current Deep Learning Scheme for Electrical Impedance Tomography, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 66, 2546 (2019).

 37. Ji Bian, Xi Chen, Ran Liu, Zhennan Zhu, Xiaodong Yang, Hui Zhou, and Xinhua Peng, Experimental observation of the effect of global phase on optimal timesof SU(2) quantum operations, Physical Review A 100, 042315 (2019).

 38. Yunlan Ji, Ji Bian, Xi Chen, Jun Li, Xinfang Nie, Hui Zhou, and Xinhua Peng, Experimental preparation of Greenberger-Horne-Zeilinger states in an Ising spin model by partiallysuppressing the nonadiabatic transitions, Physical Review A 99, 032323 (2019).

 39. Zhennan Zhu, Tao Chen, Xiaodong Yang, Ji Bian, Zheng-Yuan Xue, and Xinhua Peng, Single-Loop and Composite-Loop Realization of Nonadiabatic HolonomicQuantum Gates in a Decoherence-Free Subspace, Physical Review Applied 12, 024024 (2019).

 40. Xiaodong Yang, Jun Li, and Xinhua Peng, An improved differential evolution algorithm for learning high-fidelityquantum controls, Science Bulletin 64, 1402 (2019).

 41. Ping Wang, Chong Chen, Xinhua Peng, Joerg Wrachtrup, and Ren-Bao Liu, Characterization of Arbitrary-Order Correlations in Quantum Bathsby Weak Measurement, Physical Review Letters 123, 050603 (2019).

 42. Bin Hu, Wen-Ping Zeng, Xia Li, Umar Al-Sheikh, San-You Chen, and Jiuping Ding, A conserved arginine/lysine-based motif promotesER export of KCNE1 and KCNE2 to regulate KCNQ1channel activity, Channels 13, 483 (2019).

 43. Hui Zhou, Xi Chen, Xinfang Nie, Ji Bian, Yunlan Ji, Zhaokai Li, and Xinhua Peng, Floquet-engineered quantum state transfer in spin chains, Science Bulletin 64, 888 (2019).

 44. Hui Li, Min Jiang, Zhennan Zhu, Wenjie Xu, Minxiang Xu, and Xinhua Peng, Calibration of magnetic field measurement capability ofrubidium-xenon vapor cell atomic magnetometer, Acta Physica Sinica 68, 160701 (2019).

 45. Dong Liu, Danny Syml, and Jiangfeng Du, Nonstationary shape estimation in electrical impedance tomography using a parametric level-set-based extended Kalman filter approach, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (2019). DOI: 10.1109/TIM.2019.2921441

2018

 1. Fazhan Shi, Fei Kong, Pengju Zhao, Xiaojun Zhang, Ming Chen, Sanyou Chen, Qi Zhang, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Zhecheng Wang, Zhuoyang Qin, Xing Rong, Jihu Su, Pengfei Wang, Peter Z. Qin, and Jiangfeng Du, Single-DNA electron spin resonance spectroscopy in aqueous solutions, Nature Methods 15, 697-699 (2018).

 2. Zhihuang Luo, Jun Li, Zhaokai Li, Ling-Yan Hung, Yidun Wan, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Experimentally Probing Topological Order and Its Breakdown through Modular Matrices, Nature Physics 14, 160-165 (2018).

 3. Fei Kong, Pengju Zhao, Xiangyu Ye, Zhecheng Wang, Zhuoyang Qin, Pei Yu, Jihu Su, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Nanoscale zero-field electron spin resonance spectroscopy, Nature Communications 9, 1563 (2018).

 4. Xing Rong, Mengqi Wang, Jianpei Geng, Xi Qin, Maosen Guo, Man Jiao, Yijin Xie, Pengfei Wang, Pu Huang, Fazhan Shi, Yi-Fu Cai, Chongwen Zou, and Jiangfeng Du, Searching for an exotic spin-dependent interaction with a single electron-spin quantum sensor, Nature Communications 9, 739 (2018).

 5. Wenchao Ma, Longwen Zhou, Qi Zhang, Min Li, Chunyang Cheng, Jianpei Geng, Xing Rong, Fazhan Shi, Jiangbin Gong, and Jiangfeng Du, Experimental Observation of a Generalized Thouless Pump with a Single Spin, Physical Review Letters 120, 120501 (2018).

 6. Guanglei Cheng, Anil Annadi, Shicheng Lu, Hyungwoo Lee, Jung-Woo Lee, Mengchen Huang, Chang-Beom Eom, Patrick Irvin, and Jeremy Levy, Shubnikov–de Haas–like Quantum Oscillations in Artificial One-Dimensional LaAlO3/SrTiO3 Electron Channels, Physical Review Letters 120, 076801 (2018).

 7. Xing Rong, Man Jiao, Jianpei Geng, Bo Zhang, Tianyu Xie, Fazhan Shi, Chang-Kui Duan, Yi-Fu Cai, and Jiangfeng Du, Constraints on a Spin-Dependent Exotic Interaction between Electrons with Single Electron Spin Quantum Sensors, Physical Review Letters 121, 080402 (2018).

 8. Wenqiang Zheng, Zhihao Ma, Hengyan Wang, Shao-Ming Fei, and Xinhua Peng, Experimental Demonstration of Observability and Operability of Robustness of Coherence, Physical Review Letters 120, 230504 (2018).

 9. Min Jiang, Teng Wu, John W. Blanchard, Guanru Feng, Xinhua Peng, and Dmitry Budker, Experimental benchmarking of quantum control in zero-field nuclear magnetic resonance, Science Advances 4, eaar6327 (2018).

 10. Anil Annadi, Guanglei Cheng, Hyungwoo Lee, Jung-Woo Lee, Shicheng Lu, Anthony Tylan-Tyler, Megan Briggeman, Michelle Tomczyk, Mengchen Huang, David Pekker, Chang-Beom Eom, Patrick Irvin, and Jeremy Levy, Quantized Ballistic Transport of Electrons and Electron Pairs in LaAlO3/SrTiO3 Nanowires, Nano Letters 18, 4473-4481 (2018).

 11. Giriraj Jnawali, Hyungwoo Lee, Jung-Woo Lee, Mengchen Huang, Jen-Feng Hsu, Bi Feng, Rongpu Zhou, Guanglei Cheng, Brian D'Urso, Patrick Irvin, Chang-Beom Eom, and Jeremy Levy, Graphene-Complex-Oxide Nanoscale Device Concepts, ACS Nano 12, 6128-6136 (2018).

 12. Xi Qin, Wen-Zhe Zhang, Lin Wang, Yu Tong, Heng Yang, Ying Rui, Xing Rong, and Jiangfeng Du, A pico-second resolution arbitrary timing generator based on time folding and time interpolating, Review of Scientific Instruments 89, 074701 (2018).

 13. Guodong Feng, Jianyu Wang, Mercedes Boronat, Yi Li, Ji-Hu Su, Ju Huang, Yanhang Ma, and Jihong Yu, Radical-Facilitated Green Synthesis of Highly Ordered Mesoporous Silica Materials, J. Am. Chem. Soc. 140, 4770-4773 (2018).

 14. Xiaojuan Wang, Chuanwan Wei, Ji-Hu Su, Bo He, Ge-Bo Wen, Ying-Wu Lin, and Yi Zhang, AChiral Ligand Assembly That Confers One-Electron O2 Reduction Activity for a Cu2+-Selective Metallohydrogel, Angew. Chem. Int. Ed. 57, 3504 –3508 (2018).

 15. Weng-Long Chang, Qi Yu, Zhaokai Li, Jiahui Chen, Xinhua Peng, and Mang Feng, Quantum speedup in solving the maximal-clique problem, Physical Review A 97, 032344 (2018).

 16. Zhiping Yang, Fazhan Shi, Pengfei Wang, Nicole Raatz, Rui Li, Xi Qin, Jan Meijer, Changkui Duan, Chenyong Ju, Xi Kong, and Jiangfeng Du, Detection of magnetic dipolar coupling of water molecules at the nanoscale using quantum magnetometry, Physical Review B 97, 205438 (2018).

 17. Min Jiang, Ji Bian, Xiaomei Liu, Hengyan Wang, Yunlan Ji, Bo Zhang, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Numerical optimal control of spin systems at zero magnetic field, Physical Review A 97, 062118 (2018).

 18. Dong Liu, A.K. Khambampati and Jiangfeng Du, A Parametric Level Set Method for Electrical Impedance Tomography, IEEE Transactions on Medical Imaging 37, 451-460 (2018).

 19. Dong Liu, Yuxi Zhao, Anil Kumar Khambampati, Aku Sepp¨anen, and Jiangfeng Du, A Parametric Level set Method for Imaging Multiphase Conductivity Using Electrical Impedance Tomography, IEEE Transactions on Computational Imaging 4, 552-561 (2018).

 20. D. Smyl, S. Bossuyt, and Dong Liu, Stacked elasticity imaging approach for visualizing defects in the presence of background inhomogeneity, Journal of Engineering Mechanics 145, 06018006 (2018).

 21. D. Smyl, A Kim, Dong Liu, and S. Bossuyt, Coupled digital image correlation and quasi-static elasticity imaging of inhomogeneous orthotropic composite structures, Inverse Problems 34, (2018).

 22. A. K. Khambampati, Dong Liu, S. K. Konki, and K Y Kim, An Automatic Detection of the ROI Using Otsu Thresholding in Nonlinear Difference EIT Imaging, IEEE Sensors Journal 18, 5133-5142 (2018).

 23. Tianyu Xie, Fazhan Shi, Sanyou Chen, Maosen Guo, Yisheng Chen, Yixing Zhang, Yu Yang, Xingyu Gao, Xi Kong, Pengfei Wang, Kenichiro Tateishi, Tomohiro Uesaka, Ya Wang, Bo Zhang, and Jiangfeng Du, Mesoscopic Magnetic Resonance Spectroscopy with a Remote Spin Sensor, Physical Review Applied 9, 064003 (2018).

 24. Caiyun Xu, Hang Liu, Dandan Li, Ji-Hu Su, and Hai-Long Jiang, Direct evidence of charge separation in a metal–organic framework: efficient and selective photocatalytic oxidative coupling of amines via charge and energy transfer, Chemical Science 9, 3152 (2018).

 25. Wenfei Jia, Zhifu Shi, Xi Qin, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Ultra-broadband coplanar waveguide for optically detected magnetic resonance of nitrogen-vacancy centers in diamond, Review of Scientific Instruments 89, 064705 (2018).

 26. Zhifu Shi, Shiwei Mu, Xi Qin, Yingqiu Dai, Xing Rong, and Jiangfeng Du, An X-band pulsed electron paramagnetic resonance spectrometer with time resolution improved by a field-programmable-gate-array based pulse generator, Review of Scientific Instruments 89, 125104 (2018).

 27. Xinfang Nie, Jiahao Huang, Zhaokai Li, Wenqiang Zheng, Chaohong Lee, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Experimental demonstration of nonlinear quantum metrology with optimal quantum state, Science Bulletin 63, 469 (2018).

 28. Shijie Peng, Xiangkun Xu, Kebiao Xu, Pu Huang, Pengfei Wang, Xi Kong, Xing Rong, Fazhan Shi, Changkui Duan, and JiangfengDu, Observation of non-Markovianity at room temperature by prolonging entanglement in solids, Science Bulletin 63, 336 (2018).

 29. Ming Chen, Chao Meng, Qi Zhang, Changkui Duan, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Quantum metrology with single spins in diamond under ambient conditions, National Science Review 5, 346-355 (2018).

 30. Min Jiang, Haijun Yang, Quentin Lefebvre, Ji-Hu Su, and Hua Fu, Olefination of Alkyl Halides with Aldehydes by Merging Visible-Light Photoredox Catalysis and Organophosphorus Chemistry, iScience 6, 102-113 (2018).

 31. Karl P Horn, Florentin Reiter, Yiheng Lin, Dietrich Leibfried, and Christiane P Koch, Quantum optimal control of the dissipative production of a maximally entangled state, New Journal of Physics 20, 123010 (2018).

 32. Yunlan Ji, Ji Bian, Min Jiang, Domenico D'Alessandro, and Xinhua Peng, Time-optimal control of independent spin-1/2 systems under simultaneous control, Physical Review A 98, 062108 (2018).

 33. Chengjie Wang, Fazhan Shi, Pengfei Wang, Changkui Duan, and Jiangfeng Du, Nanoscale magnetic field sensing and imaging based on nitrogen-vacancy center in diamond, Acta Physica Sinica 67, 130701 (2018).

 34. Shijie Peng, Ying Liu, Wenchao Ma, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, High-resolution magnetometry based on nitrogen-vacancy centers in diamond, Acta Physica Sinica 67, 167601 (2018).

2017

 1. Wenchao Ma, Bin Chen, Ying Liu, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Fei Kong, Fazhan Shi, Shao-Ming Fei, and Jiangfeng Du, Experimental Demonstration of Uncertainty Relations for the Triple Components of Angular Momentum, Physical Review Letters 118, 180402 (2017).

 2. Kebiao Xu, Tianyu Xie, Zhaokai Li, Xiangkun Xu, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Fei Kong, Jianpei Geng, Changkui Duan, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Experimental Adiabatic Quantum Factorization under Ambient Conditions Based on a Solid-State Single Spin System, Physical Review Letters 118, 130504 (2017).

 3. Jun Li, Xiaodong Yang, Xinhua Peng, and Chang-Pu Sun, Hybrid Quantum-Classical Approach to Quantum Optimal Control, Physical Review Letters 118, 150503 (2017).

 4. Jun Li, Ruihua Fan, Hengyan Wang, Bingtian Ye, Bei Zeng, Hui Zhai, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Measuring Out-of-Time-Order Correlators on a Nuclear Magnetic Resonance Quantum Simulator, Physical Review X 7, 031011 (2017). highlight article

 5. Xi Qin, Lin Wang, Dong Liu, Yuxi Zhao, Xing Rong, and Jiangfeng Du, A 1.15-ps Bin Size and 3.5-ps Single-Shot Precision Time-to-Digital Converter With On-Board Offset Correction in an FPGA, IEEE Transactions on Nuclear Science 64, 2951-2957 (2017).

 6. Xi Qin, Zhifu Shi, Yijin Xie, Lin Wang, Xing Rong, Wenfei Jia, Wenzhe Zhang, Jiangfeng Du, An integrated device with high performance multi-function generators and time-to-digital convertors, Review of Scientific Instruments 88, 014702 (2017).

 7. Dong Liu, V. Kolehmainen, and A. Seppänen, Three Dimensional Simulation of Electrical Impedance Tomography for Imaging Vocal Folds Within the Human Neck. Journal of Medical Imaging and Health Informatics 7, 1509-1516 (2017).

 8. Dong Liu, E. Kankare, A-M Laukkanen and P. Alku, Comparison of parametrization methods of electroglottographic and inverse filtered acoustic speech pressure signals in distinguishing between phonation types, Biomedical Signal Processing and Control 36, 183-193 (2017).

 9. Ji Bian, Min Jiang, Jiangyu Cui, Xiaomei Liu, Botao Chen, Yunlan Ji, Bo Zhang, John Blanchard, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Universal quantum control in zero-field nuclear magnetic resonance, Physical Review A 95, 052342 (2017).

 10. Fangzhou Jin, Ying Liu, Jianpei Geng, Pu Huang, Wenchao Ma, Mingjun Shi, Chang-Kui Duan, Fazhan Shi, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Experimental test of Born's rule by inspecting third-order quantum interference on a single spin in solids, Physical Review A 95, 012107 (2017).

 11. Lihong Dong, Xing Rong, Jianpei Geng, Fazhan Shi, Zhaokai Li, Changkui Duan, and Jiangfeng Du, Scalable quantum computation scheme based on quantum-actuated nuclear-spin decoherence-free qubits, Physical Review B 96, 205149 (2017).

 12. Xing Rong, Dawei Lu, Xi Kong, Jianpei Geng, Ya Wang, Fazhan Shi, Changkui Duan, and Jiangfeng Du, Harnessing the power of quantum systems based on spin magnetic resonance: from ensembles to single spins, Advances in Physics-X 2, 125-168 (2017).

 13. Qi Yu, Yanbao Zhang, Jun Li, Hengyan Wang, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Generic preparation and entanglement detection of equal superposition states, Science China-Physics Mechanics & Astronomy 60, 070313 (2017).

 14. Chao Lei, Shijie Peng, Chenyong Ju, Man-Hong Yung, and Jiangfeng Du, Decoherence Control of Nitrogen-Vacancy Centers, Scientific Reports 7, 11937 (2017).

 15. Ming Chen, Lin Wang, Tian Tan, Xue-Cai Luo, Zai Zheng, Ruo-Chun Yin, Jihu Su, Jiangfeng Du, Radical Mechanism of Laccase-Catalyzed Catechol Ring-Opening, ACTA Physico-Chimica Sinica 33, 620-626 (2017).

 16. Shaoyu Mai, Changqing Rao, Ming Chen, Jihu Su, Jiangfeng Du, and Qiuling Song, Merging gold catalysis, organocatalytic oxidation, and Lewis acid catalysis for chemodivergent synthesis of functionalized oxazoles from N-propargylamides, Chemical Communications 53, 10366-10369 (2017).

 17. Zhanzhi Jiang, Xiaoyu Wu, Hyungwoo Lee, Jung-Woo Lee, Jianan Li, Guanglei Cheng, Chang-Beom Eom, Jeremy Levy, and Keji Lai, Direct imaging of sketched conductive nanostructures at the LaAlO3/SrTiO3 interface, Applied Physics Letters 111, 233104 (2017).

 18. Lukas Schlipf, Thomas Oeckinghaus, Kebiao Xu, Durga Bhaktavatsala Rao Dasari, Andrea Zappe, Felipe Fávaro de Oliveira, Bastian Kern, Mykhailo Azarkh, Malte Drescher, Markus Ternes, Klaus Kern, Jörg Wrachtrup, and Amit Finkler, A molecular quantum spin network controlled by a single qubit, Science Advances 3, e1701116 (2017).

2016

 1. Pu Huang, Jingwei Zhou, Liang Zhang, Dong Hou, Shaochun Lin, Wen Deng, Chao Meng, Changkui Duan, Chenyong Ju, Xiao Zheng, Fei Xue, and Jiangfeng Du, Generating Giant and Tunable Nonlinearity in a Macroscopic Mechanical Resonator from Single Chemical Bond, Nature Communications 7, 11517 (2016).

 2. Jianpei Geng, Yang Wu, Xiaoting Wang, Kebiao Xu, Fazhan Shi, Yijin Xie, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Experimental time-optimal universal control of spin qubits in solids, Physical Review Letters 117, 170501 (2016). highlight article

 3. Fei Kong, Chenyong Ju, Ying Liu, Chao Lei, Mengqi Wang, Xi Kong, Pengfei Wang, Pu Huang, Zhaokai Li, Fazhan Shi, Liang Jiang, and Jiangfeng Du, Direct Measurement of Topological Numbers with Spins in Diamond, Physical Review Letters 117, 060503 (2016). highlight article

 4. Pu Huang, Liang Zhang, Jingwei Zhou, Tian Tian, Peiran Yin, Changkui Duan, and Jiangfeng Du, Nonreciprocal Radio Frequency Transduction in a Parametric Mechanical Artificial Lattice, Physical Review Letters 117, 017701 (2016).

 5. Wenchao Ma, Zhihao Ma, Hengyan Wang, Zhihua Chen, Ying Liu, Fei Kong, Zhaokai Li, Xinhua Peng, Mingjun Shi, Fazhan Shi, Shao-Ming Fei, and Jiangfeng Du, Experimental Test of Heisenberg’s Measurement Uncertainty Relation Based on Statistical Distances, Physical Review Letters 116, 160405 (2016).

 6. Guodong Feng, Peng Cheng, Wenfu Yan, Mercedes Boronat, Xu Li, Jihu Su, Jianyu Wang, Yi Li, Avelino Corma, Ruren Xu, and Jihong Yu, Accelerated crystallization of zeolites via hydroxyl free radicals, Science 351, 1188 (2016).

 7. Dawei Lu, Tao Xin, Nengkun Yu, Zhengfeng Ji, Jianxin Chen, Guilu Long, Jonathan Baugh, Xinhua Peng, Bei Zeng, and Raymond Laflamme, Tomography is Necessary for Universal Entanglement Detection with Single-Copy Observables, Physical Review Letters 116, 230501 (2016).

 8. Guanglei Cheng, Michelle Tomczyk, Alexandre Tacla, Hyungwoo Lee, Shicheng Lu, Josh Veazey, Mengchen Huang, Patrick Irvin, Sangwoo Ryu, Chang-Beom Eom, Andrew Daley, David Pekker, and Jeremy Levy, Tunable Electron-Electron Interactions in LaAlO3/SrTiO3 Nanostructures, Physical Review X 6, 041042 (2016).

 9. Nanyang Xu, Fengjian Jiang, Yu Tian, Jianfeng Ye, Fazhan Shi, Haijiang Lv, Ya Wang, Jörg Wrachtrup, and Jiangfeng Du, Wavelet-based fast time-resolved magnetic sensing with electronic spins in diamond, Physical Review B 93, 161117(R) (2016).

 10. Zhihuang Luo, Chao Lei, Jun Li, Xinfang Nie, Zhaokai Li, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Experimental observation of topological transitions in interacting multispin systems, Physical Review A 93, 052116 (2016).

 11. Jun Li, Dawei Lu, Zhihuang Luo, Raymond Laflamme, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Approximation of reachable sets for coherently controlled open quantum systems: Application to quantum state engineering, Physical Review A 94, 012312 (2016).

 12. Yue Ma, Zhang-qi Yin, Pu Huang, Wanli Yang, and Jiangfeng Du, Cooling a mechanical resonator to the quantum regime by heating it, Physical Review A 94, 053836 (2016).

 13. Xi Qin, Yijin Xie, Rui Li, Xing Rong, Xi Kong, Fazhan Shi, Pengfei Wang, and Jiangfeng Du, High-Time-Resolution Nuclear Magnetic Resonance With Nitrogen-Vacancy Centers, IEEE Magnetics Letters 7, 6502305 (2016).

 14. Fangzhou Jin, Hongwei Chen, Xing Rong, Hui Zhou, Mingjun Shi, Qi Zhang, Chenyong Ju, Yifu Cai, Shunlong Luo, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Experimental simulation of the Unruh effect on an NMR quantum simulator, Science China - Physics Mechanics & Astronomy 59, 630302 (2016).

 15. Hengyan Wang, Wenqiang Zheng, Nengkun Yu, Keren Li, Dawei Lu, Tao Xin, Carson Li, Zhengfeng Ji, David Kribs, Bei Zeng, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Quantum state and process tomography via adaptive measurements, Science China - Physics Mechanics & Astronomy 59, 100313 (2016).

 16. Ying Liu, Fei Kong, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Detection of radio-frequency field with a single spin in diamond, Science Bulletin 61, 1132-1137 (2016).

 17. Hui Zhou, Zhao-Kai Li, Heng-Yan Wang, Hong-Wei Chen, Xin-Hua Peng, and Jiangfeng Du, Experimental Observation of the Ground-State Geometric Phase of Three-Spin XY Model, Chin. Phys. Lett. 33, 060301 (2016).

 18. Xian Ma, Tyler Jackson, Hui Zhou, Jianxin Chen, Dawei Lu, Michael D. Mazurek, Kent A. G. Fisher, Xinhua Peng, David Kribs, Kevin J. Resch, Zhengfeng Ji, Bei Zeng, and Raymond Laflamme, Pure-state tomography with the expectation value of Pauli operators, Physical Review A 93, 032140 (2016).

2015

 1. Fazhan Shi, Qi Zhang, Pengfei Wang, Hongbin Sun, Jiarong Wang, Xing Rong, Ming Chen, Chenyong Ju, Friedemann Reinhard, Hongwei Chen, Jörg Wrachtrup, Junfeng Wang, and Jiangfeng Du, Single-protein Spin Resonance Spectroscopy under Ambient Conditions, Science 347, 1135 (2015).

 2. Pengfei Wang, Zhenheng Yuan, Pu Huang, Xing Rong, Mengqi Wang, Xiangkun Xu, Changkui Duan, Chenyong Ju, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, High resolution vector microwave magnetometry based on solid-state spins in diamond, Nature Communications 6, 6631 (2015).

 3. Xing Rong, Jianpei Geng, Fazhan Shi, Ying Liu, Kebiao Xu, Wenchao Ma, Fei Kong, Zhen Jiang, Yang Wu, and Jiangfeng Du, Experimental fault-tolerant universal quantum gates with solid-state spins under ambient conditions, Nature Communications 6, 8748 (2015).

 4. Fei Kong, Chenyong Ju, Pu Huang, Pengfei Wang, Xi Kong, Fazhan Shi, Liang Jiang, and Jiangfeng Du, Experimental Realization of High-Efficiency Counterfactual Computation, Physical Review Letters 115, 080501 (2015).

 5.  Xinhua Peng, Hui Zhou, Bobo Wei, Jiangyu Cui, Jiangfeng Du, and Renbao Liu, Experimental Observation of Lee-Yang Zeros, Physical Review Letters 114, 010601 (2015). highlight article

 6. Zhaokai Li, Xiaomei Liu, Nanyang Xu, and Jiangfeng Du, Experimental realization of a quantum support vector machine, Physical Review Letters 114, 140504 (2015).

 7. Xi Kong, Alexander Stark, Jiangfeng Du, Liam P. McGuinness, and Fedor Jelezko, Towards Chemical Structure Resolution with Nanoscale Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, Physical Review Applied 4, 024004 (2015).

 8.  Qiong Chen, Jun Wen, Wanli Yang, Mang Feng, and Jiangfeng Du, Nonlinear coupling between a nitrogen-vacancy-center ensemble and a superconducting qubit, Optics Express 23, 1615 (2015).

 9.  Wenqiang Zheng, Yafei Yu, Jian Pan, Jingfu Zhang, Jun Li, Zhaokai Li, Dieter Suter, Xianyi Zhou, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Hybrid magic state distillation for universal fault-tolerant quantum computation, Physical Review A 91, 022314 (2015).

 10.  Chao Meng, Pu Huang, Jingwei Zhou, Changkui Duan, and Jiangfeng Du, Thermally Controllable Break Junctions with High Bandwidths and High Integrabilities, Chinese Physics Letters 32, 076201 (2015).

 11.  Xinfang Nie, Jun Li, Jiangyu Cui, Zhihuang Luo, Jiahao Huang, Hongwei Chen, Chaohong Lee, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Quantum simulation of interaction blockade in a two-site Bose-Hubbard system with solid quadrupolar crystal, New Journal of Physics 17, 053028 (2015).

 12.  Mingxin Zhou, Ming Chen, Yao Zhou, Kai Yang, Jihu Su, Jiangfeng Du, and Qiuling Song, beta-Ketophosphonate Formation via Aerobic Oxyphosphorylation of Alkynes or Alkynyl Carboxylic Acids with H-Phosphonates, Organic Letters 17, 1786 (2015).

 13.  Wenchao Ma, Fazhan Shi, Kebiao Xu, Pengfei Wang, Xiangkun Xu, Xing Rong, Chenyong Ju, Chang-Kui Duan, Nan Zhao, and Jiangfeng Du, Resolving remote nuclear spins in a noisy bath by dynamical decoupling design, Physical Review A 92, 033418 (2015).

 14.  Jun Li, Jiangyu Cui, Xiaodong Yang, Zhihuang Luo, Jian Pan, Qi Yu, Zhaokai Li, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Quantum control of nuclear magnetic resonance spin systems, Acta Physica Sinica 64, 167601 (2015).

 15.  Yao Zhou, Mingxin Zhou, Ming Chen, Jihu Su, Jiangfeng Du, and Qiuling Song, beta-Ketophosphonates formation via deesterification or deamidation of cinnamyl/alkynyl carboxylates or amides with H-phosphonates, RSC Advances 5, 103977-103981 (2015).

2014

 1. Fazhan Shi, Xi Kong, Pengfei Wang, Fei Kong, Nan Zhao, Renbao Liu, Jiangfeng Du, Sensing and atomic-scale structure analysis of single nuclear spin clusters in diamond, Nature Physics 10, 21 (2014).

 2. Xinhua Peng, Zhihuang Luo, Wenqiang Zheng, Supeng Kou, Dieter Suter, and Jiangfeng Du, Experimental implementation of adiabatic passage between dierent topological orders, Physical Review Letters 113, 080404 (2014).

 3. Zhaokai Li, Hui Zhou, Chenyong Ju, Hongwei Chen, Wenqiang Zheng, Dawei Lu, Xing Rong, Changkui Duan, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Experimental Realization of a Compressed Quantum Simulation of a 32-Spin Ising Chain, Physical Review Letters 112, 220501 (2014). highlight article

 4. Jingwei Zhou, Pu Huang, Qi Zhang, Zixiang Wang, Tian Tan, Xiangkun Xu, Fazhan Shi, Xing Rong, S. Ashhab, and Jiangfeng Du, Observation of Time-domain Rabi Oscillations in the Landau-Zener Regime with a Single Electronic Spin, Physical Review Letters 112, 010503 (2014).

 5. Xing Rong, Jianpei Geng, Zixiang Wang, Qi Zhang, Chenyong Ju, Fazhan Shi, Chang-Kui Duan, and Jiangfeng Du, Implementation of dynamically corrected gates on a single electron spin in diamond, Physical Review Letters 112, 050503 (2014).

 6. G.Waldherr, Y.Wang, S. Zaiser, M. Jamali, T. Schulte-Herbrueggen, H. Abe, T. Ohshima, J. Isoya, J. Du, P. Neumann, and J. Wrachtrup, Quantum error correction in a solid-state hybrid spin register, Nature 506, 204 (2014).

 7. Christoph Mueller, Xi Kong, Jianming Cai, Kristina Melentijevic, Alastair Stacey, Matthew Markham, Daniel Twitchen, Junichi Isoya, Sebastien Pezzagna, Jan Meijer, Jiangfeng Du, Martin Plenio, Boris Naydenov, Liam McGuinness, and Fedor Jelezko, Nuclear magnetic resonance spectroscopy with single spin sensitivity, Nature Communications 5, 4703 (2014).

 8. Jian Pan, Yudong Cao, Xiwei Yao, Zhaokai Li, Chenyong Ju, Hongwei Chen, Xinhua Peng, Sabre Kais, and Jiangfeng Du, Experimental realization of quantum algorithm for solving linear systems of equations, Physical Review A 89, 022313 (2014).

 9. Chenyong Ju, Chao Lei, Xiangkun Xu, Dimitrie Culcer, Zhenyu Zhang, and Jiangfeng Du, NV-center-based digital quantum simulation of a quantum phase transition in topological insulators, Physical Review B 89, 045432 (2014).

 10. Hengyan Wang, Wenqiang Zheng, Yafei Yu, Min Jiang, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Determining an n -qubit state by a single apparatus through a pairwise interaction, Physical Review A 89, 032103 (2014).

 11.  Jingwei Zhou, Pengfei Wang, Fazhan Shi, Pu Huang, Xi Kong, Xiangkun Xu, Qi Zhang, Zixiang Wang, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Quantum information processing and metrology with color centers in diamonds, Frontiers of Physics 9, 587-597 (2014).

 12.  Jochen Scheuer, Xi Kong, Ressa S. Said, Jeson Chen, Andrea Kurz, Luca Marseglia, Jiangfeng Du, Philip R. Hemmer, Simone Montangero, and Tommaso Calarco, Precise qubit control beyond the rotating wave approximation, New Journal of Physics 16, 093022 (2014).

2013

 1. Pu Huang, Pengfei Wang, Jingwei Zhou, Zixiang Wang, Chenyong Ju, Zimeng Wang, Yang Shen, Changkui Duan, and Jiangfeng Du, Demonstration of Motion Transduction Based on Parametrically Coupled Mechanical Resonators, Physical Review Letters 110, 227202 (2013).

 2. T. Staudacher, F. Shi, S. Pezzagna, J. Meijer, J. Du, C. A. Meriles, F. Reinhard, and J. Wrachtrup, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy on a (5-Nanometer)(3) Sample Volume, Science 339, 561-563 (2013).

 3. Gangqin Liu, Hoi Chun Po, Jiangfeng Du, Renbao Liu, and Xinyu Pan, Noise-resilient quantum evolution steered by dynamical decoupling, Nature Communications 4, 2254 (2013).

 4.  Guodong Qi, Jun Xu, Jihu Su, Jiafu Chen, Xiumei Wang, and Feng Deng, Low-Temperature Reactivity of Zn+ Ions Confined in ZSM-5 Zeolite toward Carbon Monoxide Oxidation: Insight from in Situ DRIFT and ESR Spectroscopy, Journal of The American Chemical Society 135, 6762 (2013).

 5. Xing Rong, Fangzhou Jin, Zixiang Wang, Jianpei Geng, Chenyong Ju, Ya Wang, Runmin Zhang, Changkui Duan, Mingjun Shi, and Jiangfeng Du, Experimental protection and revival of quantum correlation in open solid systems, Physical Review B 88, 054419 (2013).

 6. Fazhan Shi, Qi Zhang, Boris Naydenov, Fedor Jelezko, Jiangfeng Du, Friedemann Reinhard, and Joerg Wrachtrup, Quantum logic readout and cooling of a single dark electron spin, Physical Review B 87, 195414 (2013).

 7. Yanxiang Gao, Hui Zhou, Dong Zou, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Preparation of Greenberger-Horne-Zeilinger and W states on a one-dimensional Ising chain by global control, Physical Review A 87, 032335 (2013).

 8. Wenqiang Zheng, D. Z. Xu, Xinhua Peng, Xianyi Zhou, Jiangfeng Du, and C. P. Sun, Experimental demonstration of the quantum Zeno effect in NMR with entanglement-based measurements, Physical Review A 87, 032112 (2013).

 9.  Pengfei Wang, Chenyong Ju, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Optimizing ultrasensitive single electron magnetometer based on nitrogen-vacancy center in diamond, Chinese Sci. Bull. 58, 2920-2923 (2013).

2012

 1. Nanyang Xu, Jing Zhu, Dawei Lu, Xianyi Zhou, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Quantum Factorization of 143 on a Dipolar-Coupling Nuclear Magnetic Resonance System, Physical Review Letters 108, 130501 (2012).

 2. Jiahui Yang, Ya Wang, Zixiang Wang, Xing Rong, Changkui Duan, Jihu Su, and Jiangfeng Du, Observing Quantum Oscillation of Ground States in Single Molecular Magnet, Physical Review Letters 108, 230501 (2012). highlight article

 3. Xiangkun Xu, Zixiang Wang, Changkui Duan, Pu Huang, Pengfei Wang, Ya Wang, Nanyang Xu, Xi Kong, Fazhan Shi, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Coherence-Protected Quantum Gate by Continuous Dynamical Decoupling in Diamond, Physical Review Letters 109, 070502 (2012).

 4. Friedemann Reinhard, Fazhan Shi, Nan Zhao, Florian Rempp, Boris Naydenov, Jan Meijer, Liam T. Hall, Lloyd Hollenberg, Jiangfeng Du, Ren-Bao Liu, and Joerg Wrachtrup, Tuning a Spin Bath through the Quantum-Classical Transition, Physical Review Letters 108, 200402 (2012).

 5. Jun Li, Xinhua Peng, Jiangfeng Du, and Dieter Suter, An Efficient Exact Quantum Algorithm for the Integer Square-free Decomposition Problem, Scientific Reports 2, 260 (2012).

 6. Dawei Lu, Boruo Xu, Nanyang Xu, Zhaokai Li, Hongwei Chen, Xinhua Peng, Ruixue Xu, and Jiangfeng Du, Quantum chemistry simulation on quantum computers: theories and experiments, Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 9411-9420 (2012).

 7. Xing Rong, Zixiang Wang, Fangzhou Jin, Jianpei Geng, Pengbo Feng, Nanyang Xu, Ya Wang, Chenyong Ju, Mingjun Shi, and Jiangfeng Du, Quantum discord for investigating quantum correlations without entanglement in solids, Physical Review B 86, 104425 (2012).

 8. Jiahui Yang, Pengbo Feng, Andrzej Sygula, Wolfgang Harneit, Jihu Su, and Jiangfeng Du, Probing the zero-field splitting in the ordered N@C-60 in buckycatcher C60H28 studied by EPR spectroscopy, Phys. Lett. A 376, 1748-1751 (2012).

 9. Pengbo Feng, Ya Wang, Xing Rong, Jihu Su, Chenyong Ju, and Jiangfeng Du, Characterization of the electronic structure of E-2 ' defect in quartz by pulsed EPR spectroscopy, Phys. Lett. A 376, 2195-2199 (2012).

 10. Mingjun Shi, Chunxiao Sun, Fengjian Jiang, Xinhu Yan, and Jiangfeng Du, Optimal measurement for quantum discord of two-qubit states, Physical Review A 85, 064104 (2012).

 11. Dawei Lu, Nanyang Xu, Boruo Xu, Zhaokai Li, Hongwei Chen, Xinhua Peng, Ruixue Xu, and Jiangfeng Du, Experimental study of quantum simulation for quantum chemistry with a nuclear magnetic resonance simulator, Phil. Trans. R. Soc. A 370, 4734-4747 (2012).

 12. Yipeng Tan, Xinfang Nie, Jun Li, Hongwei Chen, Xianyi Zhou, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Preparing Pseudo-Pure States in a Quadrupolar Spin System Using Optimal Control, Chinese Phys. Lett. 29, 127601 (2012).

 13.  Jun Xu, Anmin Zheng, Xiumei Wang, Guodong Qi, Jihu Su, Jiangfeng Du, Zhehong Gan, Jianfeng Wu, Wei Wang, and Feng Deng, Room temperature activation of methane over Zn modified H-ZSM-5 zeolites: Insight from solid-state NMR and theoretical calculations, Chemical Science 3, 2932-2940 (2012).

2011

 1. Pu Huang, Xi Kong, Nan Zhao, Fazhan Shi, Pengfei Wang, Xing Rong,Renbao Liu, and Jiangfeng Du, Observation of an anomalous decoherence effect in a quantum bath at room temperature, Nature Communications 2, 570 (2011).

 2. Ya Wang, Xing Rong, Pengbo Feng, Wanjie Xu, Bo Chong, Jihu Su, Jiangbin Gong, and Jiangfeng Du, Preservation of Bipartite Pseudoentanglement in Solids Using Dynamical Decoupling, Physical Review Letters 106, 040501 (2011).

 3. Dawei Lu, Nanyang Xu, Ruixue Xu, Hongwei Chen, Jiangbin Gong, Xinhua Peng, and Jiangfeng Du, Simulation of Chemical Isomerization Reaction Dynamics on a NMR Quantum Simulator, Physical Review Letters 107, 020501 (2011).

 4. H. W. Chen, D. W. Lu, B. Chong, G. Qin, X. Y. Zhou, X. H. Peng, J. Du, Experimental Demonstration of Probabilistic Quantum Cloning, Physical Review Letters 106, 180404 (2011).

 5. Zhaokai Li, Manhong Yung, Hongwei Chen, Dawei Lu, James D. Whitfield, Xinhua Peng, Alan Aspuru-Guzik & Jiangfeng Du, Solving Quantum Ground-State Problems with Nuclear Magnetic Resonance, Scientific Reports 1, 88 (2011).

 6. X. Rong, P. Huang, X. Kong, X. Xu, F. Shi, Ya Wang, and Jiangfeng Du, Enhanced phase estimation by implementing dynamical decoupling in a multi-pass quantum metrology protocol, Europhys. Lett. 95, 60005 (2011).

 7. Pu Huang, Jingwei Zhou, Fang Fang, Xi Kong, Xiangkun Xu, Chenyong Ju, and Jiangfeng Du, Landau-Zener-Stückelberg Interferometry of a Single Electronic Spin in a Noisy Environment, Physical Review X 1, 011003 (2011).

 8. M. J. Shi, F. J. Jiang, C. X. Sun, J. Du, Geometric picture of quantum discord for two-qubit quantum states, New Journal of Physics 13, 073016 (2011).

 9. W. L. Yang, Z. Q. Yin, Y. Hu, M. Feng, J. Du, High-fidelity quantum memory using nitrogen-vacancy center ensemble for hybrid quantum computation, Physical Review A 84, 010301 (2011).

 10. Q. Chen, W. L. Yang, M. Feng, J. Du, Entangling separate nitrogen-vacancy centers in a scalable fashion via coupling to microtoroidal resonators, Physical Review A 83, 054305 (2011).

 11. H. W. Chen, X. Kong, B. Chong, G. Qin, X. Y. Zhou, X. H. Peng, J. Du, Experimental demonstration of a quantum annealing algorithm for the traveling salesman problem in a nuclear-magnetic-resonance quantum simulator, Physical Review A 83, 032314 (2011).

 12. Chenyong Ju, D. Suter, J. Du, An endohedral fullerene-based nuclear spin quantum computer, Physics Letters A 375, 1441 (2011).

 13. X. Rong, Y. Wang, J. H. Yang, J. X. Zhu, W. J. Xu, P. B. Feng, X. J. Wen, J. H. Su, J. Du, Dynamical decoupling of electron spins in phosphorus-doped silicon, Chinese Sciencs Bulletin 56, 591 (2011).

 14. F. J. Jiang, M. J. Shi, J. Du, Entanglement Dynamics of Arbitrary Two-Qubit Pure States under Amplitude and Phase Damping Channels, Chinese Physical Letters 28, 020308 (2011).

 15. Q. Chen, M. Feng, J. Du, W. H. Hai, Large-scale cluster state generation with nuclear spins in diamonds, Chinese Physics B 20, 010308 (2011).

 16. M. Shi, W. Yang, F. Jiang, and J. Du, Quantum discord of two-qubit rank-2 states, Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical 44, 415304 (2011).

 17. S. Wang, S. Xiong, Z. Wang, and J. Du, Rational Design of Zinc-Organic Coordination Polymers Directed by N-Donor Co-ligands, Chem. –Eur. J 17, 31 (2011).

 18.  L. Zhang, J.-H. Su, S. Wang, C. Wan, Z. Zha, J. Du, and Z. Wang, Direct electrochemical imidation of aliphatic amines via anodic oxidation, Chemical Communications 47, 5488-5490 (2011).

2010

 1. Jiangfeng Du, Nanyang Xu, Xinhua Peng, Pengfei Wang, Sanfeng Wu, and Dawei Lu, NMR Implementation of a Molecular Hydrogen Quantum Simulation with Adiabatic State Preparation , Physical Review Letters 104, 030502 (2010). highlight article

 2. Xinhua Peng, Sanfeng Wu, Jun Li, Dieter Suter and Jiangfeng Du, Observation of the Ground-State Geometric Phase in a Heisenberg XY Model, Physical Review Letters 105, 240405 (2010).

 3. Fazhan Shi, Xing Rong, Nanyang Xu,Ya Wang, Jie Wu, Bo Chong, Xinhua Peng, Juliane Kniepert,Rolf-Simon Schoenfeld, Wolfgang Harneit, Mang Feng, and Jiangfeng Du, Room-Temperature Implementation of the Deutsch-Jozsa Algorithm with a Single Electronic Spin in Diamond, Physical Review Letters 105, 040504 (2010).

 4. Wanli Yang, Zhenyu Xu, Mang Feng, Jiangfeng Du, Entanglement of separate nitrogen-vacancy centers coupled to a whispering-gallery mode cavity, NEW JOURNAL OF PHYSICS 12, 113039 (2010).

 5. Fengjian Jiang, Mingjun Shi, Bo Chong and Jiangfeng Du, Error Tolerance in Constructing Cluster States , CHINESE PHYSICS LETTERS 27, 080303 (2010).

 6. W. L. Yang, Z. Q. Yin, Z. Y. Xu, M. Feng, J. Du, One-step implementation of multiqubit conditional phase gating with nitrogen-vacancy centers coupled to a high-Q silica microsphere cavity, Applied Physics Letters 96, 241113 (2010).

 7. X. H. Peng, J. F. Zhang, J. Du, D. Suter, Ground-state entanglement in a system with many-body interactions, Physical Review A 81, 042327 (2010).

 8. C. X. Sun, M. J. Shi, J. Du, Correlations Existing in Three-Qubit Product States, Chinese Physics Letters 27, 040303 (2010).

 9. Dawei Lu, Jing Zhu, Ping Zou, Xinhua Peng, Yihua Yu, Shanmin Zhang, Qun Chen, and Jiangfeng Du, Experimental implementation of a quantum random-walk search algorithm using strongly dipolar coupled spins, Physical Review A 81, 022308 (2010).

 10. Chenyong Ju, Jing Zhu,Xinhua Peng, Bo Chong, Xianyi Zhou, and Jiangfeng Du, Experimental demonstration of deterministic one-way quantum computation on a NMR quantum computer, Physical Review A 81, 012322 (2010).

2009

 1. Jiangfeng Du, Xing Rong, Nan Zhao, Ya Wang, Jiahui Yang and R. B. Liu, Preserving electron spin coherence in solids by optimal dynamical decoupling, Nature 461, 1265-1268 (2009).

 2. Xinhua Peng, Jingfu Zhang, Jiangfeng Du, and Dieter Suter, Quantum Simulation of a System with Competing Two- and Three-Body Interactions, Physics Review Letters 103, 140501 (2009).

 3. Hongwei Chen, Mingguang Hu, Jingling Chen, and Jiangfeng Du, Observation of geometric phases for three-level systems using NMR interferometry, Physics Review A 80, 054101 (2009).

 4. Changliang Ren , Dawei Lu, Mingjun Shi, Xinhua Peng, Jiangfeng Du, Experimentally simulating the violation of Bell-type inequalities for generalized GHZ states, Physics Letters A 373, 4222 (2009).

 5. Hu YM, Yang WL, Feng M, Jiangfeng Du  et al., Distributed quantum-information processing with fullerene-caged electron spins in distant nanotubes, Physics Review A  80, 022322 (2009).

 6. Xu ZY, Hu YM, Yang WL, Jiangfeng Du et al., Deterministically entangling distant nitrogen-vacancy centers by a nanomechanical cantilever, Physics Review A  80, 022335 (2009).

2008

 1. Xinhua Peng, Zeyang Liao, Nanyang Xu, Gan Qin, Xianyi Zhou, Dieter Suter, and Jiangfeng Du, Quantum Adiabatic Algorithm for Factorization and Its Experimental Implementation, Physical Review Letters 101, 220405 (2008).

 2. Jiangfeng Du, Lingzhi Hu,Ya Wang, Jianda Wu,Meisheng Zhao, and Dieter Suter, Experimental Study of the Validity of Quantitative Conditions in the Quantum Adiabatic Theorem, Physical Review Letters 101, 060403 (2008).

 3. Xinhua Peng, Jingfu Zhang, Jiangfeng Du, and Dieter Suter, Quantitative complementarity between local and nonlocal character of quantum states in a three-qubit system, Physical Review A 77, 052107 (2008).

 4. Zeyang Liao, Gan Qin, Lingzhi Hu, Songjian Li, Nanyang Xu, Jiangfeng Du, Static and evolutionary quantum public goods games, Physics Letters A 372, 3586 (2008).

 5. Mingjun Shi, Changliang Ren, Bo Chong, Jiangfeng Du, GHZ argument for four-qubit entangled states in the presence of white and colored noise, Physics Letters A 372, 2980 (2008).

2007

 1. Hongwei Chen, Xianyi Zhou, Dieter Suter, and Jiangfeng Du, Experimental Realization of 1→2 Asymmetric Phase-Covariant Quantum Cloning, Physical Review A 75, 012317 (2007).

 2. Chenyong Ju, Dieter Suter, and Jiangfeng Du, Two-qubit gates between non-interacting qubits in endohedral fullerene based quantum computation, Physical Review A 75, 012318 (2007).

 3. Jiangfeng Du, Jing Zhu, Mingjun Shi, Xinhua Peng and Dieter Suter, Experimental observation of a topological phase in the maximally entangled state of a pair of qubits, Physical Review A 76, 042121 (2007).

 4. Changliang Ren, Mingjun Shi and Jiangfeng Du, Bell theorem without inequality for some generalized GHZ and W states, Chinese Physics Letters 24, 3036 (2007).

2006

 1. Jiangfeng Du, Min Sun, Xinhua Peng, Durt Thomas, Realization of entanglement-assisted qubit-covariant symmetric-informationally-complete positive-operator-valued measurements, Physical Review A 74, 042341 (2006).

 2. Jiangfeng Du, Ping Zou, Xinhua Peng et. al., Experimental quantum Multimeter and one-qubit fingerprinting, Physical Review A 74, 042319 (2006).

 3. Jiangfeng Du, Ping Zou, and Z.D. Wang, Experimental implementation of high-fidelity unconventional geometric quantum gates using an NMR interferometer, Physical Review A 74, 020302(R) (2006).

 4. Qing Chen, Jianhua Cheng, Kelin Wang, Jiangfeng Du, Optimal quantum cloning via spin networks, Physical Review A 74, 034303 (2006).

 5. Q. Chen, J. Cheng, K. L. Wang, and Jiangfeng Du, Efficient construction of two-dimensional cluster states with probabilistic quantum gates, Physical Review A 73, 012303 (2006).

 6. X. D. Yang, A. M. Wang, F. Xu, and Jiangfeng Du, Experimental simulation of a pairing Hamiltonian on an NMR quantum computer, Chemical Physics Letters 422, 20-24 (2006).

 7. Y. Li, G. Qin, X. Zhou, and Jiangfeng Du, The application of asymmetric entangled states in quantum games, Physics Letter A 355, 447-451 (2006).

 8. L. Ma, J. Du, Y. Li, H. Li, L. C. Kwek, and C. H. Oh, White noise in quantum random walk search algorithm, Chinese Phys. Lett. 23 (4), 779-782 (2006).

 9. Thomas Durt, Jiangfeng Du, and Salua Daghay, Alternative derivation of the criterion for economical realisation of one-to-two qubit cloning, International Journal of Quantum Information Vol. 4 No. 6, 1-21 (2006).

 10. Xiwei Yao, Fei Xue, Wenmin Pang, Jiangfeng Du, Xianyi Zhou and  Rongdian Han, Liquid nuclear magnetic resonance implementation of quantum computation in subspace, Chinese Physics Letters 23, 1996 (2006).

 11. L. C. Kwek, D. M. Tong, J. L. Chen, J. Du, K. W. Choo, R. Ravishankar, D. Kaszlikowski, C. H. Oh, Geometric phase for mixed states, Laser Physics 16, 398-401 (2006).

2005

 1. Jiangfeng Du, Thomas Durt, Ping Zou et al., Experimental Quantum Cloning with Prior Partial Information, Physical Review Letters 94, 040505 (2005).

 2. Zhi Zhao, Anning Zhang, Yuao Chen, Han Zhang, Jiangfeng Du, Tao Yang, and Jianwei Pan, Experimental Demonstration of a Nondestructive Controlled-NOT Quantum Gate for Two Independent Photon Qubits, Physical Review Letters 94, 030501 (2005).

 3. Xinhua Peng, Jiangfeng Du and Dieter Suter, Quantum Phase Transition of Ground-state Entanglement in a Heisenberg Spin Chain Simulated in an NMR Quantum Computer, Physical Review A 71, 012307 (2005).  

 4. Xinhua Peng, Xiwen Zhu, Dieter Suter, Jiangfeng Du, Maili Liu, Kelin Gao, Quantification of complementlity in multiqubit systems, Physical Review A 72, 052109 (2005).

 5. Jiangfeng Du, Chenyong Ju and Hui Li, Quantum entanglement helps in improving economic efficiency, Journal of  Physics A: Mathematical and General 38 (2005) 1559-1565.

 6. Gan Qin, Xi Chen, Min Sun and Jiangfeng Du, Quantum Bertrand's duopoly of incomplete information, Journal of  Physics A: Mathematical and General 38 (2005) 4247-4253.

 7. Gan Qin, Xi Chen, Min Sun, Xianyi Zhou and Jiangfeng Du, Appropriate quantization of asymmetric games with continuous strategies, Physics Letter A 340, 78-86 (2005).

 8. Xi Chen, Gan Qin, Xianyi Zhou and Jiangfeng Du, Quantum games of continuous distributed incomplete information, Chinese Phys. Lett. 22, 1033-1036 (2005).

 9. L.C. Kwek, K.W. Choo, J-F. Du, A.K. Ekert, C. Moura Alves, M. Horodecki, P. Horodecki, D. Kaslikowski, N. Nazimudeen, C.H. Oh, and D.K.L. Oi, A Universal Quantum Estimator, Int. J. Quant. Info. 3, 123 (2005).

2004

 1. Hui Li and Jiangfeng Du, Spatial localization and relativistic transformation of quantum spins, Physical Review A 70, 012111 (2004).  

 2. Thomas Durt and Jiangfeng Du, Characterization of low-cost one-to-two qubit cloning, Physical Review A 69062316 (2004).  

 3. Jiangfeng Du, Guanglei Cheng and Hui Li, Non-classical quantum correlations in quantum games, International Journal of Modern Physics B 18, 2552-2558 (2004).

2003

 1. Jiangfeng Du, Ping Zou, Mingjun Shi, Leong Chuan KwekJianwei Pan, Choo Hiap OhArtur Ekert, Daniel K. L. Oi, and Marie Ericsson, Observation of geometric phases for mixed states using NMR interferometry, Physical Review Letters 91, 100403 (2003).

 2. Jiangfeng Du, Hui Li, Xiaodong Xu, Mingjun Shi, Ji-Hui Wu, Xianyi Zhou and Rongdian Han, Experimental Implementation of Quantum Random Walk Algorithm, Physical Review A 67, 042316 (2003).  

 3. Jiangfeng DuHui Li and Chenyong Ju, Quantum Games of Asymmetric Information, Physical Review E 68016124 (2003).

 4. Jiangfeng Du, Hui Li, Xiaodong Xu, Xianyi Zhou and Rongdian Han, Phase-Transition-like behavior of Quantum Games, Journal of  Physics A: Mathematical and General 36 (2003) 6551-6562.  

 5. Hui Li and Jiangfeng Du, Relativistic-invariant quantum entanglement between the spins of moving bodies, Physical Review A 68, 022108 (2003).

 6. K. Singh, D. M. Tong, K. Basu, J. L. Chen, and J. DuGeometric phases for nondegenerate and degenerate mixed statesPhysical Review A 67, (2003) 032106.

 7. Fei Xue, Zengbing Chen, Mingjun Shi, Xianyi Zhou, Jiangfeng Du, and Rongdian Han, Architecture of a deterministic quantum central processing unit, Physics Letter A 312, (2003) 301-306.

 8. Xue Fei, Du Jiangfeng, Zhou Xianyi, Han Rongdian and Wu Jihui, Experimentally obtaining the Likeness of Two unknown quantum qubits on an NMR Quantum Information Processor, Chinese Phys. Lett. 20 1669 (2003)  

 9. Tong Dianmin, Chen Jingling and Du Jiangfeng, Geometric Phase for Mixed States, Chinese Phys. Lett. 20 No 6 (2003) 793-795

2002

 1. Jiangfeng DuHui Li, Xiaodong Xu, Mingjun Shi, Wu Jihui, Xianyi Zhou and Rongdian Han, Experimental realization of the quantum games on a quantum computer, Physical Review Letters 88, 137902 (2002).

 2. Jiangfeng Du, Hui Li, Xiaodong Xu, Xianyi Zhou and Rongdian Han, Playing Prisoner’s Dilemma with Quantum Rules ”, Fluctuation and Noise Letters 2(4)  (2002) R189-R203

 3. Jiangfeng Du, Hui Li, Xiaodong Xu, Xianyi Zhou and Rongdian Han, Entanglement enhanced multiplayer quantum games, Physics Letter A 302,2002229-233.

 4. Jiangfeng Du, Hui Li, Xiaodong Xu, Xianyi Zhou and Rongdian Han, Multi-Player and Multi-Choice Quantum Game, Chinese Phys. Lett. 19 No 9 (2002) 1221-1224

 5. Hui Li, Jiangfeng Du and Serge Massar, continuous-variable quantum games, Physics Letter A 306, (2002) 73-78.  

 6. F. Xue, J. Du, M. Shi, X. Zhou, R. Han, and J.-H. Wu, Realization of the Fredkin Gate by Three Transition Pulses in a Nuclear Magnetic Resonance Quantum Information Processor, Chinese Phys. Lett. 19 No 8 (2002) 1048-1050.

 7. F. Xue, J. Du, Y. Fan, M. Shi, X. Zhou, R. Han, and J.-H. Wu, Preparation of 3-qubit and 4-qubit pesudo-pure states in NMR quantum computation, Acta Physica Sinica 51, 763-770 (2002).

 8. Y. Fan, X. Zhang, B. Ye, X. Zhou, H. Weng, J. Du, R. Han, and S. Jia, Investigation of microstructure and conductive mechanism of high density polyethylene/carbon black particle composite by positron annihilation lifetime spectroscopy, Chinses Journal of Polymer Science 20, 243-252 (2002).

2001

 1.  Jiangfeng Du Mingjun Shi, Xianyi Zhou, Yangmei Fan, BangJiao Ye, Rongdian Han and Jihui Wu, Implementation of a quantum algorithm to solve Bernstein-Vazirani's parity problem without entanglement on an ensemble quantum computer, Physical Review A 64, 042306 (2001).

 2.  Jiangfeng Du, Mingjun Shi, Jihui Wu, Xianyi Zhou, Rongdian Han, Implementing universal multi-qubit quantum logic gates in three and four-spin systems at room temperature, Physical Review A 63, 042302 (2001).

 3.  Jiangfeng Du, Hui li, Xiaodong Xu, Mingjun Shi, Xianyi Zhou, Rongdian Han, Entanglement Playing a Dominating Role in Quantum Games, Physics Letter A 289 (2001) pp. 9-15

 4.  Mingjun Shi and Jiangfeng Du, Remarks on Lewenstein-Sanpera Decomposition, Physics Letter A 285 (2001) pp. 263-266.

 5.  X. Zhou, T. Zhang, X. Zhang, H. Weng, Y. Fan, J. Du, and R. Han, Defect property in He+ implanted silicon probed by slow positron beam, Materials Science Forum 363, 475 (2001).

 6.  H. Weng, Y. Fan, B. Ye, X. Zhou, J. Du, R. Han, C. Ma, and C. Ling, Investigation of EBC polymer coating using a monoenergetic positron beam, Materials Science Forum 363, 508 (2001).

2000

 1.  Jiangfeng Du, Jihui Wu, Mingjun Shi, Liang Han, Xianyi Zhou, BangJiao Ye, Humin Weng and Rongdian Han, Implement of Quantum Logic Gates by Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, Chin. Phys. Lett. 17, (2000) 64-66.

 2.  Jiangfeng Du, Mingjun Shi, Xianyi Zhou, Yangmei Fan, Jihui Wu, BangJiao Ye, Humin Weng and Rongdian Han, Realization of the three-qubit Toffoli Gate in Molecule, Chin. Phys. Lett. 17, (2000) 859-861.

 3.  Jiangfeng Du, Mingjun Shi, Xianyi Zhou, Rongdian Han, Geometrical Interpretation for Robustness of Entanglement, Physics Letter A 267 (4) (2000) pp. 244-250

 4.  Mingjun Shi, Jiangfeng Du, Dongpei Zhu, Entanglement of quantum pure states, Acta Physica Sinica 49, 825-829 (2000).

 5.  Mingjun Shi, Jiangfeng Du, Dongpei Zhu, Tunan Ruan, The geometrical picture of mixed entangled states, Acta Physica Sinica49, 1912-1918 (2000).

 6.  B. Ye, Y. Kasugai, Y. Ikeda, Y. Fan, J. Du, X. Zhou, and R. Han, Measurement of backward sputtering yields induced by fast neutrons, Journal of Nuclear Materials 281, 112 (2000).

 7.  X. Zhou, L. Zhai, J. Du, and R. Han, Free volume changes in gamma-irradiated polyethylene and polytetraflourethylene, Journal of Materials Science and Technology 16, 302 (2000).

 8.  B. Ye, Y. Kasugai, Y. Ikeda, Y. Fan, X. Zhou, J. Du, and R.Han, The sputtering of radioactive recoil nuclides induced by fast neutron, Journal of Applied Physics 87, 2581 (2000).