A/Prof. Pengfei Wang
.
Author:臧晶晶  Release time:2017-07-11   Access times:381

Name: 

Pengfei Wang

Address:

Room 517, Keji Shiyan Building, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui, 230026, PR China

Tel:

0551-63600469

E-mail:

wpf(AT)ustc.edu.cn

 

EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE

2004/08

2008/07

Jilin University
Physics, B.S.

2008/08

2013/06

University of Science and Technology of China
Quantum Information, PhD.

2013/07

2015/06

University of Science and Technology of China
Post Doc.

2015/07

University of Science and Technology of China
Research Fellow

 

RESEARCH INTERESTS

Nanoscale magnetic resonance imaging based on spin sensors in diamond

 

REPRESENTATIVE PUBLICATIONS(按年代倒序排列,粗体突出本人和期刊名)

(1) Wang, Pengfei#; Chen, Sanyou#; Guo, Maosen#; Peng, Shijie#; Wang, Mengqi; Chen, Ming; Ma, Wenchao; Zhang, Rui; Su, Jihu; Rong, Xing; Shi, Fazhan; Xu, Tao*; Du, Jiangfeng*; Nanoscale magnetic imaging of ferritins in a single cell , Science Advances, 2019, 5(4): 0-eaau8038.

(2) Li, Rui; Wang, Cheng Jie; Cheng, Zhi; Wang, Pengfei*; Wang, Ya; Duan, Changkui; Liu, Hangyu; Shi, Fazhan; Du, Jiangfeng*; Wideband microwave magnetometry using a nitrogen-vacancy center in diamond , PHYSICAL REVIEW A, 2019, 99(6): 0-062328.

(3) Rong Xing#; Wang Mengqi#; Geng Jianpei#; Qin Xi; Guo Maosen; Jiao Man; Xie Yijin; Wang Pengfei*; Huang Pu; Shi Fazhan; Cai Yi Fu; Zou Chongwen; Du Jiangfeng*; Searching for an exotic spin-dependent interaction with a single electron-spin quantum sensor , Nature Communications, 2018, 9(1): 0-739.

(4) Fazhan Shi#; Qi Zhang#; Pengfei Wang#; Hongbin Sun; Jiarong Wang; Xing Rong; Ming Chen; Chenyong Ju; Friedemann Reinhard; Hongwei Chen; Jorg Wrachtrup; Junfeng Wang; Jiangfeng Du*; Single-protein spin resonance spectroscopy under ambient conditions, Science, 2015, 347(6226): 1135-1138.

(5) Pengfei Wang; Zhenheng Yuan; Pu Huang; Xing Rong; Mengqi Wang; Xiangkun Xu; Changkui Duan; Chenyong Ju; Fazhan Shi; Jiangfeng Du*; High-resolution vector microwave magnetometry based on solid-state spins in diamond , Nature Communications, 2015, 6(1): 0-6631.

(6) Wang PengFei; Ju ChenYong; Shi FaZhan; Du JiangFeng*; Optimizing ultrasensitive single electron magnetometer based on nitrogen-vacancy center in diamond , CHINESE SCIENCE BULLETIN, 2013, 58(24): 2920-2923.