Post doc. Tian Tian
.
Author:臧晶晶  Release time:2021-09-10   Access times:34

Name: 

Tian Tian

Address:

Room 105, Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui, 230026, PR China

E-mail:

phystian@ustc.edu.cn

 

EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE

2010.9-2014.6

Shanxi University,
Bachelor, Physics

2014.9-2020.6

University of Science and Technology of China,
PhD, Quantum Information

2020.7-present

University of Science and Technology of China,

Department of Modern Physics, Postdoc

 

RESEARCH INTERESTS

Micro/Nano-Electromechanical System(MEMS/NEMS)

Quantum-analogue simulation

Topological dynamics

  

REPRESENTATIVE PUBLICATIONS

  1. Shaochun Lin#, Liang Zhang#, Tian Tian*, Chang-Kui Duan, and Jiangfeng Du*, Dynamic Observation of Topological Soliton States in a Programmable Nanomechanical Lattice, Nano Letters 21, 1025 (2021).

  2. Tian Tian#, Shaochun Lin#, Liang Zhang, Peiran Yin, Pu Huang, Changkui Duan, Liang Jiang, and Jiangfeng Du*, Perfect coherent transfer in an on-chip reconfigurable nanoelectromechanical network, Physical Review B 101, 174303 (2020).

  3. Shaochun Lin, Tian Tian, Pu Huang, Peiran Yin, Liang Zhang, and Jiangfeng Du*, Realization of programmable nanomechanical lattice with both nearest-neighboring and next-nearest-neighboring couplings, Applied Physics Letters 117, 093503 (2020).

  4. Liang Zhang, Tian Tian, Pu Huang, Shaochun Lin, and Jiangfeng Du*, Coherent Transfer of Excitation in a Nanomechanical Artificial Lattice, Chinese Physics Letters 37, 014501 (2020).

  5. Tian Tian, Yongguan Ke, Liang Zhang, Shaochun Lin, Zhifu Shi, Pu Huang, Chaohong Lee*, and Jiangfeng Du*, Observation of dynamical phase transitions in a topological nanomechanical system, Physical Review B 100, 024310 (2019). Editors' Suggestion

  6. Peiran Yin, Rui Li, Zizhe Wang, Shaochun Lin, Tian Tian, Liang Zhang, Longhao Wu, Jie Zhao, Changkui Duan, Pu Huang*, and Jiangfeng Du*, Manipulation of a Micro-Object Using Topological Hydrodynamic Tweezers, Physical Review Applied 12, 044017 (2019).

  7. Pu Huang, Liang Zhang, Jingwei Zhou, Tian Tian, Peiran Yin, Changkui Duan, and Jiangfeng Du*, Nonreciprocal Radio Frequency Transduction in a Parametric Mechanical Artificial Lattice, Physical Review Letters 117, 017701 (2016).